BAEB006 Основи на стопанското управление

Анотация:

Курсът по “Основи на стопанското управление “ съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

• да даде “ядро” знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

• да изгради необходимата базова управленска подготовка

• да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

• да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческото развитие на управленската теория и практика

• принципните положения на мениджмънта

• управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

• основните управленски подходи и методи

• въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

• основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

• да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

• да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

• да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

• да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

• да определят стратегическия профил на организацията

• да разграничават лидерство от ръководство

• да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
• студентите трябва да притежават знания и умения по микро и макроикономика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мениджмънт – история и принципи – исторически етапи в развитието на теорията на управлението. Класическа, поведенческа, количествена, системна и вероятностна теории на управлението. Съвременни перспективи на теорията на управлението.
 2. Управленски функции – управленски цикъл. Целеполагане, планиране, организиране, и контрол. Йерархично структуриране на управленския процес – основни управленски функции, специализирани (конкретни) управленски функции, управленски дейности, управленски процедури и операции. Координацията в управлението. Видове координация.
 3. Управленско решение – характеристика на управленското решение. Видове решения. Модели и етапи при вземане на управленски решения. Методи за изработване на управленско решение. Система от показатели за качество на управленските решения – единични, комплексни и обобщаващи.
 4. Организационни структури на управление – същност и компоненти на управленската структура. Видове управленски структури. Анализ и оценка (диагностика) на управленските структури. Нови организационни форми.
 5. Комуникации в организациите – сщност и определение. Цели на комуникацията. Взаимовръзка между комуникация и управление. Процесът на комуникация. Видове комуникации. Бариери при комуникирането.Изисквания и правила за ефективна комуникация. Формална и неформална комуникационна мрежа. Електронна комуникация.
 6. Организационна среда. Природа на организационната среда. Структура на външната и вътрешна организационна среда. Взаимна връзка между организацията и средата. Процеси, протичащи на границата между външната среда и организацията.
 7. Управленска стратегия – аспекти при избора на управленска стратегия. Оценка на стратегически алтернативи. Избор на управленска стратегия. Стратегическо бизнес-планиране и стратегическо импровизиране.
 8. Първа текуща проверка - тест върху теми 1-7. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25%.
 9. Мотивацията в управлението – Същност и значение на мотивацията. Съдържателни и процесуални мотивационни теории. Мотивация и парично възнаграждение. Мотивация и поведение.
 10. Ръководство и лидерство. Управление и власт – детерминанти на властта –същност и разграничения. Концепции и теории за ръководство и лидерство – ситуационни и функционални модели за лидерство. Заместители на лидерството. Свръхлидерство, управленски тренинг. Лидерство от пето ниво. Нова парадигма за лидерството. Характеристика на властта – необходимост, същност и източници. Видове власт. Стратегическата роля на властта за оцеляване при неуспех (криза). Детерминантите на властта.
 11. Управление на конфликтите – същност и определение на конфликта. Източници и причини за възникване на конфликтите. Видове конфликти. Методи за управление на конфликтите – структурни и междуличностни. Предотвратяване на нежелани конфликти.
 12. Управленски контрол – същност на контрола. Видове контрол. Нива на контрол. Етапи в процеса на контрол – установяване на стандарти, измерване на изпълнението, сравняване на изпълнението със стандартите, анализ и коригиране на отклоненията. Характеристика на ефикасните контролни системи. Съпротива срещу контрола – причини и преодоляване. Нежелани последици от контрола.
 13. Екипите в управлението – Философия на екипа – същност и съдържание. Разлика между екип и работна група. Нива на екипа. Етапи на изграждане на екипа. Критерии за оценка ефективността на екипа.
 14. Втора текуща проверка - тест върху теми 8-12. Резултатът от проверката участва в крайната оценка с 25%.

Литература по темите:

1. Хаджиев, Кр., Електронен учебник – 2007, публикуван в информационния система за дистанционно обучение на НБУ – MOODLE

2. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

2. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи – теория и методология, изд. Стопански свят, Свищов 2010

3. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

4. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

5. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек. Екипи. Лидери. С., Люрен, 2001

6. Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 2003

7. Андреева, М.,Каменов, К. Теория на стопанското управление, Галактика, 1993

Средства за оценяване:

Оценяването на студентите, които не са били в състояние да покрият изискванията от текущия контрол става чрез комплексно задание – финален тест и курсова работа предадена в деня на изпита. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако е покрил 91 или повече % чрез изпълнение на задачите от текущия контрол през семестъра.

Студентите могат да комплектуват напълно оценката си чрез:

• Курсов проект или участие в семинар – 50%

• Тестове – 2х 25% = 50%

Общо 100%