BAEB412 Регионална икономика

Анотация:

Курсът цели студентите да придобият познания в областта на:

• световната и национална практика в регионално развитие;

• методите и средствата за икономически анализ на регионалното развитие;

• политиката на ЕС и Република България в областта на регионалното развитие, включително използването на структурните фондове на ЕС.

прочети още
Финанси

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да знаят и могат:

• да анализират икономически националната и чуждестранна територия с цел разполагането и развитието на фирмени дейности ;

• да създават проекти за финансиране от структурните пред-присъединителни фондове на Европейския съюз на общини, области, частни и държавни фирми.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БОНЕВ, В. Свободните безмитни зони в България – В:Икономическа мисъл, № 12, 1998

БОТЕВ, Ю. Свободните безмитни зони у нас. – В: Международни отношения № 5, 1990

ГЕОРГИЕВ,Л., Регионална икономика. С.,Тракия М, 1998г.

ГЕНЕШКИ.М., Регионална икономика. С., Тракия-М,2000г.

ГЕНЕШКИ, М. Л.Георгиев. Регионална икономика. С., ЛИА, 1995

ДИМОВА, Р. Международни икономически отношения. УНСС, 1994

ЖИВКОВА, С., И. Петкова. Запознаваме ви с българските свободни безмитни зони – В: Икономика, № 3, 1990

КОМИТОВ, К.Безмитните зони са узаконена държавна контрабанда. в.” Подкрепа”, бр.245/20 октомври 1993

МАРИНОВ, В. Съвременни международни икономически отношения. (Избрани проблеми). УНСС, 1993г.

МАРИНОВ, В., А.Иванов. Измерването на пространствените различия като предпоставка за ефективна регионална политика. С., 2000

МАРИНОВ, В.Свободните икономически зони. УНСС. В: Научни трудове. (икономика) кн. 9 1992

МОЛЛОВ,Б. Регионалната политика на България в процеса на присъединяване към Европейския съюз. ИПАЕИ. С., 2005

НЕКРАСОВ, Н.Н. Региональная економика. М.,Мысль, 1978

Оценка на общинския и областен капацитет за усвояване на средствата от Структурните фондове и Фонда за сближаване на Европейския съюз. Програма на ООН за развитие. С., 2004

ПЕТРОВ, К. Влияние на административните реформи върху формирането на регионалната политика. Авангард Прима. С., 2008

РАЕВА, О. Либерализацията ще засегне и безмитните зони. в. “Капитал”, бр. 31/4-10 август 1997

Розенсон, Н. Б. Шнайдер. Латинска Америка. Противоречия и надежди. С., УИ "Стопанство", 1995

СЛАВЕЙКОВ, П. Район или регион. Същност на понятията и тяхното приложение. Сборник доклади от Международна научна сесия. Географски институт на БАН. С., 2000An Introduction to Regional Economics

Тофлър, А. Шок от бъдещето. "П.К Яворов", 1992

Тофлър, А. Третата вълна. "П.К Яворов", 1993

ХРИСТОВА, А., Л. Богданов, Г.Ганев. Предварителна оценка на въздействието на законодателството.Група за европейски прогнози и изследвания (ГЕПИ). С., 2003

ШИШМАНОВА, М и Н. Янкова. Свободни безмитни зони-къде и колко? В: Икономика, октомври 1993

ШНАЙДЕР,Б., А. Кинг. Първата глобална революция. С., 1991

ШНАЙДЕР, Бертранд. Скандал и срам. Бедност и изостаналост в края на ХХ век. УИ "Стопанство". С., 1995г.

Регламент на съвета (ЕС). № 622/16 март 1998

Регламент на съвета (ЕС). № 1260821 юни 1999

Регламент на съвета (ЕС). № 1 257/17 май 1999

Регламент на съвета (ЕС). № 1386/29 юли 2002

РМС 312/28 май 2002 за приемане на Стратегия за участие на Българя в Структурните и Кохезионни фондове на ЕС.

РМС 389/27 май 2003 за приемане на План за координация, контрол и реализация на Стратегията за участие на България в Структурните и Кохезионни фондове на ЕС.

Методологическа рамка за изготвяне на Националния план за развитие 2007-2013г. . Агенция за икономически анализи и прогнози. Февруари 2004г.

Методологическа рамка за изготвяне на Оперативните програми за периода 2007-2013г. Агенция за икономически анализи и прогнози. Февруари 2004г.

ASHEIM, B. Clusters and Regional Development (Regions and Cities) Regional Studies Association, Routledge 2007

BACHELOR, LYNN, Urban Economic Development. Urban Affairs Qarterly 16 (December1981)

EDGINGTON, David W., Antonio L. Fernandez, Claudia Hoshino. New Regional Development Paradigms: Volume 2, New Regions--Concepts, Issues, and Practices (Contributions in Economics and Economic History). Greenwood Press, 2001

EDWARDS, Mary E. , Regional and Urban Economics and Economic Development: Theory and Methods. Auerbach Publications.,2007

HALKIER, Henrik , Regional Development Agencies in Europe (Regional Development and Public Policyseries). Jessica Kingslay Publishers Ltd, 1998

MARTIN, Ron Regional Competitiveness (Regional Development and Public Policy) Routledge,Regional Studies Association, 2006

MOSE, Ingo Protected Areas and Regional Development in Europe (Ashgate Studies in Environmental Policy and Practice) , Ashgate Publishing Limited, 2007

PIKE, Andy. Local and Regional Development.. Rotlege.,2006

POHLMANN, MARCUS. Governing the Postindustrial City. Longman, NY. 1975

STIMSON Robert J , Roger R. Stough (Author), Brian H. Roberts. Regional Economic Development: Analysis and Planning Strategy.. Springer 2006

STORPER, Michael The Regional World: Territorial Development in a Global Economy The Guilford Press., 1997