PHIB002D Големите философи

Анотация:

Курсът се стреми да запознае студентите с основни моменти в историята на разгръщането на европейската философска култура, а също и с личностите, свързани с тях.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Сергей Стефанов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще могат да боравят с понятия и методи, разработени от най-влиятелните философи, както и да се ориентират в основните исторически периоди, които се отграничават в историята на философията.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Философията в началото.
 2. Сократ.
 3. Аристотел.
 4. Епикурейци и стоици.
 5. Плотин.
 6. Августин.
 7. Августин.
 8. Тома от Аквино.
 9. Декарт.
 10. Френсис Бейкън.
 11. Джон Лок.
 12. Дейвид Хюм.
 13. Кант.
 14. Ницше.
 15. Витгенщайн.

Литература по темите:

Аврелий Августин: За природата на доброто. За благодатта и свободата на волята, София 1992.

Аристотел: Метафизика, София 2000.

Бейкън, Френсис: Нов органон, София 1968.

Бояджиев, Цочо. Августин и Декарт, София.

Бояджиев, Цочо: Античната философия като феномен на културата, София 1994.

Витгенщайн, Лудвиг: Логико-философски трактат, София 1989.

Елеати: Фрагменти, София 1996.

Кант, Имануел. Критика на чистия разум. София.

Кант, Имануел: Пролегомени към всяка бъдеща метафизика, която иска да се представи като наука, в: Антология Европейска философия XVII – XIX век..

Лок, Джон: Из Опит върху човешкия разум в: Европейска философия 17-18 в. Антология, София 1994.

Платон: Диалози. т.1-4. София 1979-1991.

Тома от Аквино: Сума на теологията, София 2003.

Средства за оценяване:

тест и самостоятелно задание