LEAB009D Практически курс по немски език

Анотация:

Студентите получават основни познания по езика и развиват умения на ниво А1, залегнали в Европейската езикова рамка.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО

Преподавател(и):

преп. Нора Кръстева  
 Даниела Петрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят синтактичните, лексикални и граматични особености на езика на ниво А1

1. Спрежение на глагола в сегашно време

2. Лични местоимения в различните падежи

3. Съществителни имена в различните падежи

4. Глаголи с делими и неделими представки

5. Минало време

6. Предлози с различни падежи

7. Предлози за място и посока

8. Склонение на прилагателните имена

9. Редни и бройни числителни имена

2) могат могат да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво А1

1. Могат да разбират познати думи и често употребявани изрази, свързани с тях и тяхното семейство и конкретно непосредственото им обкръжение, когато се говори бавно и отчетливо.

2. Могат да разбират познати имена, думи и съвсем прости изречения, напр. в обяви, плакати или каталози.

3. Могат да общуват по прост начин, при условие, че събеседникът е готов да повтори или по-бавно да преформулира казаното. Могат да задават и отговарят на прости въпроси по познати теми или за това, от което имат непосредствена нужда.

4. Могат да използват прости изрази и изречения, за да опишат мястото, където живеят, и хората, които познават.

5. Могат да напишат кратък лесен текст върху пощенска картичка (напр. от почивка). Могат да попълнят личните си данни във въпросник (напр. името, националността и адреса си в хотелски формуляр


Предварителни изисквания:
Не се изискват предварителни знания или умения.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

- Berliner Platz 1 NEU. Deutsch im Alltag, Lehr- und Arbeitsbuch, Langenscheidt Verlag

- Berliner Platz 1 NEU. Deutsch im Alltag, Intensivtrainer, Langenscheidt Verlag

- Klipp und Klar, Ubungsgrammatik Grundstufe Deutsch, Klett Edition Deutsch, 2000

- Sage und schreibe, Ubungswortschatz Grundstufe Deutsch, Klett Edition Deutsch, 2002

- Grundstufengrammatik fur DAF, Erklarungen, Ubungen und Schlussel, Hueber Verlag