BAEB006D Въведение в туризма

Анотация:

Курсът "Въведение в туризма" е теоретико-приложна дисциплина с практическа насоченост, която има за цел да запознае студентите-бакалаври с основите на туристическата дейност. По-специално курсът акцентира внимание върху същността на туризма, неговото историческо развитие, ролята и значението му. Специално внимание е отделено на туристическото потребление, туристическото място, туристическите предприятия, туристическия продукт, дълготрайните активи в туризма и човешките ресурси. Дисциплината подготвя обучаваните за бъдещото развитие и управление на туризма като мениджъри във всяка една от туристическите дейности.

Практическата задача по курса изисква посещението на туристически обект и разработването на задание по следния план: 1. Обща характеристика на вида туризъм; 2. Обекти, в които се осъществява; 3. Целева аудитория; 4. Примери от международната практика; 5. Примери в българската практика

прочети още
Туризъм - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните туристически категории;

Спецификата на туристическата дейност.

2) могат:

Да дефинират и анализират туристическите понятия;

Да усъвършенстват туристическите дейности.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Да познават основните понятия и дефиниции в сферата на туризмаФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Емилова И., Лекционен курс по "Въведение в туризма"

Михайлов, М., Стратегическо управление на туризма, Издателство НБУ, С., 2005;

Рибов, М. и кол., Основи на туризма, 1-ва, 2-ра и 3-та част, УИ "Стопанство", София, 2007-2008;

Тончев, Цв., М. Бъчваров, Основи на туризма, Тилия, С., 2006;

Нешков, М. и кол., Въведение в туризма, УИ "Икономически университет - Варна", В., 2001;

Page, St., Tourism Management: Second Edition: Managing for Change, Butterworth-Heinemann; 2006]

Var, T., Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases 4E PB, Routledge; 4 edition, 2002

Средства за оценяване:

1.Текущи оценки - 50 %, формирана на база 2 теста

2.Практически задачи - 30 % от текущата оценка

3.Устен изпит - 20% защита на практическата задача

4.Финален изпит - същите изисквания, както при текущото оценяване.

Система на оценяване:

Тест с отворени и затворени въпроси

Скала: 50% - 60% верни отговора - Среден 3

60% - 70% верни отговора - Добър 4

70% - 80% - Мн. Добьр 5

90% -100% - Отличен 6

Практическа задача - по предварително утвърдена тема

Защита на практическата задача пред аудиторията