FILD131 Семинар: Актуални проблеми в съвременната лингвистика

Анотация:

Курсът представлява периодично провеждан докторантски семинар, чиято цел е да се задълбочат знанията на докторантите в областта на теорията и практиката на лингвистичните изследвания в различните подобласти на езикознанието и във връзка с обекта на техните специфични изследователски интереси. Провеждат се лекции и дискусии с гост-лектори с доказан принос в изследването и решаването на различни проблеми в лингвистиката, като докторантите имат възможност да представят своите разработки на различни етапи.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.
проф. Ирена Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• парадигми на лингвистични изследвания и описания;

• различни научни школи в езикознанието;

• нови подходи в лингвистиката;

2) могат:

• да представят теоретични модели за описание на езика;

• да избират и прилагат теории и методи на лингвистичен анализ в зависимост от изследователските си задачи;

• да представят собствени изследвания от определени етапи на разработката на дисертациите си.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• по общо езикознание

• задълбочени лингвистични познания, свързани с българския /избрания чужд/ език в областта на фонетиката/фонологията, морфологията, синтаксиса, фразеологиятаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основни направления в лингвистиката – исторически обзор. Нови направления в лингвистиката.
  2. Съвременни методологически подходи в лингвистичните изследвания.
  3. Език и общество
  4. Задачи и въпроси, възникнали в хода на дисертационното изследване
  5. Представяне на резултати от изследвания на докторантите

Литература по темите: