FILD130 Лексикална семантика

Анотация:

Курсът "Лексикална семантика" е предназначен за студенти от докторските програми и има за цел да представи основите на семиотично-езиковата теория в действие. В него се изясняват проблемите за смисъла и значението на думите и същността на езиковото означаване. Разглеждат се принципите на организация и основните функции, определящи общуването, мисленето и представянето на света. Изтъква се главната роля на езика и семиотичните системи за съхранението, предаването и организацията на културата. Курсът е и с практическа насоченост.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните понятия и принципи на семантичните теории във връзките им с другите теории в лингвистиката и хуманитарни науки.

2) могат:

• Да провеждат базов семантичен и семиотичен анализ.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основен курс по езикознание или семиотика

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Фердинанд дьо Сосюр: Курс по обща лингвистика (превод на български). София, 1992.

• Емил Бенвенист. Езикът и човекът (превод на български). Наука и изкуство, 1993.

• Косериу, Еухенио. Лекции по общо езикознание. София: Наука и изкуство, 1990.

• Кристиан Банков, „Лекция 7. Поглед върху структуралната семиотика на А. Ж. Греймас (1917-1992)“

• И. Касабов. Граматика на семантиката, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2006.

• Материали в Moodle