FILD128 Лингвистични аспекти на междукултурната комуникация

Анотация:

Главната цел на курса е да се задълбочат знанията на студентите с основните междукултурни аспекти, които трябва да се отчитат в процеса на комуникация. Знанията в областта на междукултурното общуване дават възможност да се отчитат разликите във фоновите знания при комункация на различни езици и да се търсят подходящи стратегии и съответствия. В курса се поставя фокус върху различни аспекти на междукултурната и междуезикова прагматика, разглежда се междукултурният трансфер при комуникация, предоставя се рамка, чрез която ефективно да се тълкуват различните културни особености и начини на изразяване.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основни понятия за междукултурното общуване като комплекс от междукултурни връзки и познаване на езика-цел;

• знания за различията между традициите, социални групи и практики в собствената си и тази на културата-цел;

• как се организира и прави анализ в областта на междукултурната комуникация

2) могат:

• да тълкуват другата култура и да взаимодействат с нейни представители;

• да придобиват нови знания за други култури и критично да оценяват разликите спрямо своята;

• да прилагат методика от областта на междукултурната комуникация в собствените си изследвания


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Междукултурна прагматика. Цели и задачи.
 2. Речеви актове в различните култури и езици
 3. Разлика в културните ценности и тяхното езиково изражение
 4. Моделът на Люис. Критики.
 5. Моделът на Хофстеде. Критики.
 6. Отстояване на позиция
 7. Директност/ фамилиарност
 8. Близост, непринуденост
 9. Хармония, искреност
 10. Разлика в отношението към емоциите.
 11. Илокуционните ефекти в различните култури.
 12. Умения за междукултурно общуване

Литература по темите:

Austin, John L. 1962. How to do things with words. New York: Oxford University Press.

Grice, H. P. 1975 [1989]. Logic and Conversation. Syntax and Semantics, 3, edited by P. Cole and J. Morgan, Academic Press; http://www.ucl.ac.uk/ls/studypacks/Grice-Logic.pdf

Gullestrup, H. 2006. Cultural Analysis – Towards Cross-Cultural Understanding. Copenhagen Business School Press.

Hofstede. G. & Hofstede, J. 2005. Cultures and Organizations: Software for the Mind. McGraw-Hill Companies.

Levinson, C. 1998: Pragmatics. N. Y.

Samovar, L. 2001. Communications between Cultures. Wadsworth. Publishing Company

Schiffrin, D. 2001. Discourse Markers. In: Handbook of Discourse Analysis. Blackwell Publishing.

Schiffrin. D. 1987. Discourse Markers. Studies in International Sociolinguistics 5. Cambridge: Cambridge University Press.

Димитрова, С. Лингвистична прагматика. Велес. 2009.

Димитрова, С. съст. и ред. Прагматика на текста. Изд-во на БАН, 1998.

Кирова, Л. 2010. За прагматичните аспекти на съвременната комуникация. http://liternet.bg/ publish3/lkirova/za_pragmatichnite.htm

Куайн, У. В. О. “Двете догми на емпиризма”. В: А. Карагеоргиева, В. Ангелов, “Естетика на познанието”, С., Унипрес 2004

О’Конър, Дж. /Я. Макдермът. Принципи на невролингвистимното програмиране. Лаков прес, С. 2000

Остин, Дж. 1996. Как с думи се вършат неща. София: ИК „Критика и хуманизъм“.

Пърс, Ч. 1994. Какво е прагматизмът. Теории за истината. София: Университетско издателство “Св. Кл.Охридски“, 167-186.

Фреге, Г. : Върху смисъла и значението, Кора, свитък І, бр. 1, С., 2000 или в сб. Ранна аналитична философия, С., 2003

Хабермас, Ю. Философия на езика и социална теория, С. 1999, ч. 2, 3