FILD127 Социолингвистика и лингвистична антропология

Анотация:

Представят се основните теми и проблеми в две сходни, но същевременно различни лингвистични дисциплини: социолингвистиката и лингвистичната антропология в компаративен и контрастивен план. Очертават се специфичните изследователски полета на двете дисциплини, както и пресечните точки между тях.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

проф. Ирена Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• концептуалния апарат на двете дисциплини

• различни методи за събиране на данни, за изследване на социолингвистични проблеми

• как се организира и прави полево социолингвистично и антрополингвистично изследване

2) могат:

• да демонстрират познаване на социолингвистичните концепции;

• да са информирани за различните области на социолингвистичното изследване като диалектология, социална психология на езика, езикови вариации, етнография на комуникацията, интерактивна социолингвистика и изследвания на пола;

• да покажат осъзнаване на взаимовръзката между социолингвистичните изследвания и теориите / методите, извлечени от различни области, като лингвистика, социология, антропология, фолклор и образование;

• да оценяват критично литературата в двете области.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

нямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Социолингвистика и лингвистична антропология – прилики и разлики
 2. Проблемът за вариативността в езика. Типове вариации. Равнища на вариации. Модели и вариации. Алтернативни модели
 3. Двуезичната личност. Билингвизмът / мултилингвизмът и сферите на употребата. Превключване на кодовете
 4. Диглосия. Диалект (териториален и социален) и регистър.
 5. Пиджинизация и креолизация
 6. Групи, роли и кодове. Кодово превключване. Семантични и социални роли. Проблемът „пол“ и „род“
 7. Социални мрежи и „communities of practice“
 8. Езиковата комуникация като вид социална институция
 9. Власт в езика и власт чрез езика. Семантика на властта и семантика на солидарността
 10. Толерантност и нетолерантност в езиковата комуникация
 11. Събиране на социолингвистични данни в естествена среда – методи и етични аспекти

Литература по темите:

Duranti, A. (Ed.) (2004). A Companion to Linguistic Anthropology. Malden, Mass.: Blackwell.

Duranti, A. (Ed.) (2009). Linguistic Anthropology: A Reader. Second Edition. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell.

Duranti, A. (1997). Linguistic Anthropology. Cambridge: Cambridge University Press.

Giglioli, Paolo Pier (Ed.) (1972/1990). Language and Social Context. Penguin Books.

Halliday, M. A. K., (1979) Language as Social Semiotic: The social interpretaton of language and meaning. Edward Arnold (Publishers): London.

Hymes, Dell H., (1972). “Models of the Interaction of Language and Social Life”. In Directions in Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, J.J. Gumpertz & Dell H. Hymes (eds.), New York, Holt Rinehart, and Winston Inc.

Romaine, S. (2000) Language in Society: An Introduction to Sociolinguistics (2ndEdition). Oxford University Press.

Santaemilia, J. and P. Bou (2008). Gender and Sexual Identities in Transition: Cross-cultural Perspectives. Cambridge Scholar Publishing.

Schiffrin, D. (1994). Approaches to Discourse. Blackwell Publishers.

Wardhaugh, R. (2006). An Introduction to Sociolinguistics (6th Edition). Blackwell.