FILD125 Приложна лингвистика и теория на превода

Анотация:

Курсът е предназначен за докторанти, чиито изследвания са в областта на приложната лингвистика и теорията на превода. Целта на курса е да представи на докторантите мястото на лингвистиката в преводаческата практика и да обвърже отделните лингвистични теории с нуждите на превода. Заедно с това те ще се запознаят с методологията на съпоставителните изследвания, свързани с превода, което ще им окаже допълнителна помощ в процеса на изготвяне на дисертационния им труд.

Тъй като се предвиждат семинарни занятия и дискусии по отделни проблеми, дипломантите ще могат да съчетаят общите теоретични постановки с конкретни въпроси, които изследват в научните си трудове.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

основните лингвистични теории и модели за превода

приложението на лингвистиката в превода

2) могат:

да анализират лингвистичните аспекти в реални превода

да прилагат конкретни лингвистични модели в преводаческата практика
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- основни познания по теория на превода

- основни познания по общо езикознание

- преводачески опит

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алексеева, И. Введение в переводоведение. Санкт-Петербург, Академия, 2010.

Бархударов, Л. Язык и перевод. Москва, 1975.

Влахов, С., Флорин, С. Непреводимото в превода. София, 1990.

Врина-Николов, М. Отвъд пределите на превода. Историята на една дихотомия. София, ИК „Колибри”, 2004.

- Генцлер, Е. Съвременни теории за превода. Велико Търново, ПИК, 1999.

- Димова, А. Увод в теорията на превода. Шумен, УИ „Епископ Константин Преславски”, 2000.

- Карапеткова, Д. За превода. София, Колибри, 2016.

- Комиссаров, В. Теория перевода. Москва, 1990.

- Людсканов, А. Принципът на функционалната екввалентност – основа на теорията и практиката на превода. В: Изкуството на превода, С., 1969.

- Райс, К. Классификация текстов и методи перевода. В: Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. Москва, 1978.

- Сдобников, В., Петрова, О. Теория перевода. М.,Восток-Запад, 2006.

- Швейцер А. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты. Москва, 1988.

- Alexieva, B. (ed). Readings in General Translation Theory. Sofia, 1988, 1993.

- Alexieva, B. A Cognitive Approach to Translation Equivalence. In: Zlateva, P. (ed). London, New York, 1993.

- Bassnett, S. Translation Studies. London-New York, Routledge, 2002.

- Catford, J. A Linguistic Theory of Translation. London, 1965.

- Kade,O. Kommunikationswissenschaftliche Probleme der Translation. IN “Grundfragen der - Ubersetzungswissenschaft”. Leipzig, 1968.

- Neubert, A. Pragmatische Aspekte der Ubersetzung. IN “Grundfragen der Ubersetzungswissenschaft”. Leipzig, 1968.

- Nida, E., Taber, Ch. The Theory and Practice of Translation. Leiden, 1969.

- Tabakowska, E. Cognitive Linguistics and Poetics of Translation. Gunter Narr Verlag, 1993.