FILD123 Системна функционална лингвистика

Анотация:

Курсът запознава студентите със социокултурно-ориентирания анализ на езика, използвайки системната функционална лингвистика (SFL) на Халидей като подход, който дава възможност при анализ на дискурса систематично да се отчитат връзките между граматиката, дискурса и социалната активност. Три слоя съставят езиковата система в SFL: значение (семантика), звук (фонология) и формулировка или lexicogrammar (синтаксис, морфология, и лексика). Системната функционална лингвистика третира граматика като смислообразуващ ресурс и отчита за взаимовръзката на формата и смисъла.

Курсът ще обхване основните концептуални и методологически инструменти, които SFL подходът предлага за анализ на дискурса.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

проф. Ирена Василева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните принципи и аналитични категории на SFL модела

• как да обсъждат допълнителни материали и приложения на теорията, за да разширят разбирането си за това как моделът допринася за описанието и интерпретацията на дискурса в различни контексти или езици

2) могат:

• да анализират текстове (на английски или други езици, които представляват интерес), за да разкрият модели на езикова употреба

• да разработят проект (заключителен реферат), където да приложат модела към област от техен научен интерес


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Общо езикознаниеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в системната функционална лингвистика като модел на езика: историческо развитие и основни положения
 2. Метафункции, идейна и интерперсонална функция
 3. Текстуална метафункция (съотношения вид/символ, речников състав, регистър)
 4. Експериенциална структура и логическа структура, именна, глаголна, адвербиална, група; съюзи и предлози
 5. Прости изречения: като съобщение, като обмен, като репрезентация
 6. Системен контекст или анализ на регистъра: поле
 7. Системен контекст или анализ на регистъра: „Tenor“
 8. Системен контекст или анализ на регистъра: модалност
 9. Системен анализ на текста и дискурса
 10. Системната функционална лингвистика и чуждоезиковото обучение
 11. Практика на СФА

Литература по темите:

Eggins, S. (2004). An Introduction to Systemic Functional Linguistics. London: Continuum.

Fontaine, L. (2013) Analysing English Grammar: A Systemic Functional Introduction, Cambridge, Cambridge University Press.

Halliday, M.A.K. (1994). Introduction to Functional Grammar, 2nd ed. London: Edward Arnold.

Halliday, M.A.K. and Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.

Martin, J.R. (2014). Evolving systemic functional linguistics: beyond the clause. Functional Linguist. 1, 3 https://doi.org/10.1186/2196-419X-1-3

Martin, J., Matthiessen, C.M.I.M., & Painter, C. (2010). Deploying functional grammar. Beijing: The Commercial Press.

Matthiessen, C. M. I. M., Lam, M., & Kazuhiro Teruya, K.. (2010). Key Terms in Systemic Functional Linguistics. London: Continuum.

Thompson, G. (2014). Introducing Functional Grammar, 3rd edn, London, Routledge.