FILD122 Математически методи в лингвистиката

Анотация:

Курсът запознава студентите със статистически модели за анализиране на езикови явления. Предлага се запознаване с теоретически постановки, както и с практически приложения.

Математическата лингвистика дава възможност за създаване на тематични списъци от думи и изрази в рамките на подбор от текстове в дадена научна област, дава сведения за обкръжението, в което се среща думата, комбинаториката според контекста, както и за честотността на езикови явления. Тези процеси са в основата на създаване на речници, учебни помагала, преводни инструменти и други приложения.

Курсът въвежда в теорията за статистически модели при изучаване на езика, представя исторически преглед на практическите приложения и запознава с електронни средства за обработка на големи масиви езикова продукция.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

доц. Елена Тарашева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни статистически процедури, приложими към езиков материал

• Същността на езиковите явления и науките, които ги описват

2) могат:

• Да ползват основни методи на математическата лингвистика

• Да установяват съпоставимост между явленията


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Запознаване с основни понятия от езикознанието

• Основна представа за статистикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Множествата и световете, в които те съществуват
 2. Логика на твърденията
 3. Предикатна логика
 4. Синтаксис и семантика
 5. Принципни на истинността на твърдения и назоваване
 6. Езикова квантификация
 7. Отрицание, условност и други модалности.
 8. Детерминатори, квантификатори и други оператори на референтността
 9. Непрозрачна референция
 10. Йерархии в линвистиката
 11. Машината на Тюринг
 12. Корпусни данни и психолингвистични репрезентации
 13. Статистическа репрезентативност
 14. Видове граматики
 15. Презентации

Литература по темите:

Baker, P. (2006) Using Corpora in Discourse Analysis. Continuum.

Baker, P. & Ellece, S. (2011) Key Terms in Discourse Analysis. Continuum.

Biber, D. (1992) Using computer-based text corpora to analyze the referential strategies of spoken and written texts. In Svartvik, J. (ed.) Directions in Corpus Linguistics: Proceedings of Nobel Symposium 82, Stockholm, 4-8 August 1991. Berlin: Mouton. 213-252.

Chomsky, N. (1956). Three Models for the Description of Language, IRE Transactions on Information Theory, IT-2, 113–124.

Gabrielatos, C. (2007) Selecting query terms to build a specialised corpus from a restricted-access database. ICAME Journal, 31, 5-43. [e-copy]

Hoey, M., Mahlberg, M., Stubbs, M. & Teubert, W. (2007) Text, Discourse and Corpora: Theory and analysis. With an introduction by John Sinclair. Continuum.

Kornai, I. Mathematical Linguistics. Springer Verlag, in the series Advanced Information and Knowledge Processing, November 2007

McEnery, T. & Baker, P. (2003) Corpora, translation and multilingual computing. In Zannetin, F. (ed.) Corpora in Translator Education. Jerome Press. 89-102

O’Halloran, K. (2010) How to use corpus linguistics in the study of media discourse. In O’Keeffe, A. & McCarthy, M. (eds.) The Routledge Handbook of Corpus Linguistics. Routledge. 563–576. [e-copy]

Partington, A. (1998) Patterns and Meanings: Using corpora for English language research and teaching. John Benjamins.

Tarasheva, E. (2011) The place of Eastern European researchers in international discourse: Critical Discourse Analysis applied to corpora from specialized journals. Discourse and Society, 22(2), 190-208. [e-copy].

Подбор от пълния списък:

https://www.edgehill.ac.uk/englishhistorycreativewriting/staff/dr-costas-gabrielatos/?tab=docs-bibliography&utm_source=ehuacuk&utm_medium=shorturl&utm_campaign=docsbiblio