FILD107 Съвременни езиковедски теории - изследователски подходи

Анотация:

Съдържа понятия и информация за основните съвременни лингвистични теории през ХХ век. Разглеждат се някои основни идеи, пресътворени в различни школи и за различни езикови равнища. Обхващат се езикови обекти (лексикалната семантика, синтаксиса, текста), речта, комуникативната функция, делитбата спрямо поетичната реч и др.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Кои са основните съвременни лингвистични теории и школите в лингвистиката, с които са обвързвани.

• Кои са основните идеи, пресътворявани в различни лингвистични теории и школи.

2) могат: да идентифицират правилно и успешно съвременните лингвистични теории като проява на хуманитарните търсения през ХХ в.

3)да прилагат наученото като метод за собствени изследвания.
Предварителни изисквания:
Участниците в курса да бъдат зачислени за докторанти

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Васил Райнов. Постструктурализмът и езиковата теория. КК “Труд”, София, 2000.

2. Джон Лайонз. Введение в теоретическую лингвистику. Прогрес, 1978. c. 424-507. Превод от John Lyons. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge, At the University Press, 1972.

3. Доминик Менгьоно. Ключови термини в дискурс анализа. Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация”. София, 2000. Превод от Domonique Mainqueneau. Les Termes cles de`lanalyse du discourse. Editions du Seuil, 1996.

4. Живко Бояджиев. Увод в общото езикознание. Парадигма. София, 2000.

5. Жак Дерида. Писмеността и различието. Избрани съчинения. Наука и изкуство. София, 1998.

6. Живко Бояджиев. Портрети на именити езиковеди. Из историята на световната лингвистика. “Карина М. Тодорова”, София, 1999.

7. Иван Кънчев. Динамичният структурализъм в съвременното езикознание. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 1995.

8. Лилия Манолова. Кратък речник на българската езиковедска терминология. Издателство на българската академия на науките. 1993.

9. Мони Алмалех, Живко Бояджиев, Моско Москов. Помагало по Увод в езикознанието. КК “Труд” & ИК “Прозорец” 2000

10. Ноам Хомский. Синтаксические структуры. Перевод с английского К.И.Бабицкого. (Математические термины просмотрены В.А.Успенским). – В: Новое в лингвистике, т. ІІ. Издательство иностранной литературой, М., 1962. Превод от Noam; Chomsky. Syntactic Structures, s`-Gravenihage, 1957.

11. Роджър Шенк, Майкъл Лебовиц, Лойрънс Бирнбаум. Интегральная понимающая система. – В: Новое в зарубежной лингвистике, т. ХІ. М. “Радуга”, 1983, с.401-449. Превод от R.C.Shank, M. Lebowitz, L.Birnbaum. An Integrated Understander. – In: American Journal of Computational Linguistics, 1980, vol. 6, № 1, рз. 13-30.

12. Роланд Барт. Лингвистика текста. – В: Новое в зарубежной лингвистике, т. VІІ. М. Прогрес, с 442-449. Превод от Roland Barthes. La linguistique du discourse. – In: “Sign. Language, Culture”, The Hague-Paris, 1970, от 580 с.

13. Тодор Бояджиев. Българска лексикология. Анубис, 2002.

14. Т. Ван Дайкр В. Кинч. Стратегии понимания связного текста. – В: Новое в зарубежной лингвистике. т. ХХІІІ. М. 1988, 153-211. Превод от T. Van Dijk, W. Kintsch. Strategies of Discourse Comprehension. Chap. 1: Toward a model of strategie discourse processing; Chap. 10: The cognitive model. New York etc.: Academic Press, 1983, pp1-19; pp. 333-404.

15. Хайнц Фатер. Увод в езикознанието. КК “Труд” & ИК “Прозорец”, 2002.

16. Уилиям Чейф. Значение и структура языка. Прогресс, 1975. Превод от William Chafe. Meaning and Structure of Language. The University of Chicago Press, Chicago and London, 1971.

17. Чарлз Филмор. Фремы и семантика понимания. – В: Новое в зарубежной лингвистике. т. ХХІІІ. М. 1988, 52-92. Превод от Ch. Fillmore. Frames and the semantics of understanding. – In: Quaderni di semantica”, vol. VI, no 2. December 1985, pp. 222-254.

18. Новое в лингвистике, т. V. Языковые универсалии. “Прогрес”, М., 1970, 299с.

19. Новое в лингвистике, т. ХVІ. Прагматика. “Прогрес”, М., 1970.

20. A. Greimas. Semantique structurale. Librarie Larousse. Paris, 1966.

21. A. Wierzbicka. Key Words and Understanding of Different Cultures. Oxford University Press,1997.

• Стратегии понимания дискурса. ван Дейк, Т.А. и Кинч, В. Стратегии понимания связного текста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988. 153-211.

• Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988. 52-92.

• Пресуппозиции

Столнейкер, Р.С. Прагматика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. Пресуппозиция и типы предложений, 419-438

• Компонентный анализ значения слова

Бирвиш, М. Семантика // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 10. М., 1981.

• Семантические примитивы

Вежбицка, А. Из книги "Семантические примитивы" // Семиотика. М., 1983; Вежбицкая, А. Семантические универсалии и "примитивное мышление" // Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.

• Прототипы

Вежбицкая, А. Прототипы и инварианты // Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. М., 1997; Лакофф, Дж. Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988.

• Фреймы

Филлмор, Ч. Фреймы и семантика понимания // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23. М., 1988; ван Дейк, Т.А. Контекст и познание. Фреймы знаний и понимание речевых актов // ван Дейк, Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М., 1989.

• Речевые акты

Сёрл, Дж. Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. М., 1986; Сёрл, Дж. Р. Классификация иллокуитивных актов // Там же; Сёрл, Дж. Р. Косвенные речевые акты. Там же.

Заб. За курса са нужни фрагменти от библиографията, които ще бъдат посочвани от лектора.

Средства за оценяване:

Реферат,

дискусия