FILD104 Контрастивна лингвистика - методи на изследване

Анотация:

В курса се разглеждат основните теоретични проблеми на контрастивното езикознание, като целта е докторантите да могат да приложат подходящи модели на изследване на обекта на докторската теза между чуждия език и българския. Ще бъдат изследвани подбрани аспекти на езиковата структура на българския и чуждия език от гледна точка на езикови универсалии и езикова типология. Курсът включва и преглед на моделите за съпоставителни изследвания, силните и слабите страни на контрастивния анализ,

изследване на еквивалентите на превода, ролята на анализа на грешките в съпоставителните изследвания, различните видове контрастивни изследвания, съпоставимост и еквивалентност, посока на анализа, видове корпуси.

прочети още
Общо и сравнително езикознание

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• лингвистичните фактори, които влияят върху взаимодействието на двете езикови системи

• парадигми на съпоставителните изследвания

2) могат:

• да подлагат на анализ езиковите явления в два или повече езика

• да прилагат изследователските знания в методиката на собствените си изследвания


Предварителни изисквания:
знания и/или умения:

В областта на общото езикознание, теоретична граматика на чуждия и български език – фонетика и фонология, морфология,синтаксис, лексикология и фразеология, анализ на дискурса.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Поява и развитие на контрастивната лингвистика. Обект на изследване, основни направления, нива на описание.
  2. Методи на изследване. Контрастивната лингвистика и другите лингвистични дисциплини.
  3. Контрастивна фонетика и фонология.
  4. Контрастивни изследвания в областта на морфологията и синтаксиса.
  5. Съпоставка между различни граматични категории в два или повече езика.
  6. Контрастивна лексикология.
  7. Контрастивна текстолингвистика.
  8. Съпоставителен анализ на текстове, съставени от носители на езика и чужденци
  9. Анализ на грешки. Проблемни категории при превод. Контрастивната лингвистика и теорията на превода.

Литература по темите:

Altenberg B. & S. Granger (eds.) (2002). Lexis in Contrast: corpusbased Approaches. Amsterdam: Benjamins.

Bouton, L. F. (1976). The Problem of Equivalence in Contrastive Analysis. IRAL 14, 1:143-163.

Danchev, A. (2001). Съпоставително езикознание. София.

Grozeva, M. (2011). Езикът в интернет. Изследване върху политически коментарни блогове на немски и български език. София.

Fisiak, J. (ed.) (1984). Contrastive linguistics. Prospects and problems. Berlin: Mouton de Gruyter.

Fisiak, J. (ed.) (1990). Further insights into contrastive linguistics. Amsterdam: John Benjamins.

Hartmann, R. R. K. (1996). Contrastive textology and corpus linguistics: On the value of parallel texts. Language Sciences 18: 947-957.

James, C. (1980). Contrastive analysis. London: Longman.

Odlin, T. (1989). Language transfer. Gross-linguistic influence in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Средства за оценяване:

Формиране на оценката - комплексно. Аспекти на формирането на оценката:

- участие в семинарните занятия;

- конспекти на проучена литература;

- изпитен резултат.