LAWD005 Право на социално подпомагане

Анотация:

• Докторантският курс предлага актуални знания относно действащото българско и европейско право на социално подпомагане, както и относно актуалната съдебна и административна практика.

• Целта на докторантския курс е осъвременяване на знанията след завършване на висше юридическо образование, както и повишаване на професионалната квалификация.

прочети още
Трудово право и обществено осигуряване

Преподавател(и):

доц. Ивайло Стайков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят: актуални знания относно действащото българско и европейско право на социално подпомагане, както и относно актуалната съдебна и административна практика

2) могат: да разработват теоретични проблеми на действащото право на социално подпомагане


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• Успешно издържан конкурсен изпит за докторантура по научната специалност „Трудово право и обществено осигуряване”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет, метод, система и функции на правото на социално подпомагане
 2. Социално-икономическо и правно предназначение на социалното подпомагане. Източници на правото на социално подпомагане
 3. Място на правото на социално подпомагане в системата на българското право. Отграничаване от сродни правни отрасли
 4. Управление на системата за социално подпомагане. Правен статус на Агенцията за социално подпомагане. Правно положение на социалния работник
 5. Социални помощи. Понятие и видове
 6. Производство за отпускане, изменяне, спиране, възобновяване и прекратяване на социалните помощи
 7. Социални услуги – понятие и видове
 8. Доставчици на социални услуги – понятие и правен статус. Договор за предлагане на социални услуги и договор за предоставяне на социални услуги
 9. Ред за предоставяне на социални услуги
 10. Настаняването в специализирани институции и предоставянето на социални услуги в общността
 11. Условия и ред за регистрация на лица, предоставящи социални услуги
 12. Обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги
 13. Административен контрол за спазване и отговорност при нарушаване на законодателството относно социалното подпомагане
 14. Спорове в социалното подпомагане – понятие и ред за разглеждане

Литература по темите:

• Ангелова, А. Закрила на основните социални права в държавите-членки на Европейския съюз. Сравнителноправно изследване. – Юридически свят, 2003, № 1.

• Йоренс, И., Б. Шулте. Ръководство по европейско и международно осигурително право. С.: Consensus programme, 2000

• Лушникова, М. В., А. М. Лушников. Международное и сравнительное трудовое право и право социального обеспечения. Москва: Юрлитинформ, 2011.

• Марченко, М. Н., Е. М. Дерябина. Право Европейского союза. Вопросы история и теории. Москва: Проспект, 2009.

• Мръчков, В. Осигурително право. 7. изд. С.: Сиби, 2019

• Мръчков, В. Международно трудово право. С.: Сиби, 2000

• Постовалова, Т. А. Социальное право Европейского союза. Теория и практика. Москва: Проспект, 2016.

• Средкова, Кр. Трудови и осигурителни права на безработния. С.: Сиби, 1995

• Средкова, Кр. Понятието „безработен” в новото българско законодателство. – Правна мисъл, 1998, № 3, с. 76-89

• Средкова, Кр. Социално подпомагане. Лекции по осигурително право. С.: Сиби, 1998

• Средкова, Кр. Всеобщата декларация за правата на човека и правото на социална сигурност. – Съвременно право, 1999, № 1, с. 19-27.

• Средкова, Кр. Осигурително право. 5. изд. С.: Сиби, 2016

• Сыченко, Е. В. Практика Европейского суда по правам человека в области защиты трудовых прав граждан и права на социальное обеспечение. Москва: Юстицнорм, 2014.

• Чавдарова, А. Социалното законодателство. Исторически преглед (ХVІІІ-ХХ век). С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1998

1. Стайков, Ивайло. Библиография на българската литература по осигурително право и право на социално подпомагане. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 308 с. ISBN 978-619-239-711-1

2. Стайков, Ивайло. Библиография на литературата по международно и сравнително трудово и осигурително право и социално право на Европейския съюз. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 152 с. ISBN 978-619-239-718-0