LAWD003 Международно трудово и осигурително право

Анотация:

• Докторантският курс предлага актуални знания относно международното трудово и осигурително право, както и относно актуалната практика на органите на МОТ и органи на други международни организации.

• Целта на докторантския курс е осъвременяване на знанията след завършване на висше юридическо образование, както и повишаване на професионалната квалификация.

прочети още
Трудово право и обществено осигуряване

Преподавател(и):

доц. Ивайло Стайков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят: съвременната правна уредба в международното трудово и осигурително право, както и актуалната практика на органите на МОТ и органи на други международни организации.

2) могат: да създават собствен научен текст, както и да анализират правната уредба в действащото международното трудово и осигурително право, съдебната и административна практика.
Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• Успешно издържан конкурсен изпит за докторантура по научната специалност „Трудово право и обществено осигуряване”.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Възникване и развитие на международното трудово и осигурително право
 2. Същност, органи, функции и принципи на Международната организация на труда
 3. Предмет и функции на международното трудово и осигурително право
 4. Източници на международното трудово и осигурително право
 5. Международноправна защита на основните права на човека
 6. Трудова заетост
 7. Условия на труд
 8. Специална защита на някои категории трудещи се
 9. Международноправни въпроси на общественото и здравното осигуряване
 10. Управление на труда и контрол за спазване на трудовото и осигурителното законодателство
 11. Задължения на държавите в международното трудово и осигурително право
 12. Международен контрол за прилагане на международните трудови конвенции и препоръки
 13. Международен контрол за прилагане на международните трудови конвенции и препоръки
 14. Международен контрол за прилагане на основните права на човека
 15. Въвеждане на нормите на международното трудово и осигурително право във вътрешното законодателство

Литература по темите:

1. Аметистов, Э. М. Международное право и труд. М., 1982.

2. Аметистов, Э. М. Международное право и труд: факторы имплементации международных норм о труде. М., 1982.

3. Богатыренко, З. С. Международная организация труда и ее нормотворческая деятельность. – В: Международная организация труда: конвенции, документы, материалы. М., 2007.

4. Владимиров, В. Международная организация труда. М., 1959.

5. Глебов, В. Международная организация труда. – Социалистический труд, 1956, № 5.

6. Гусов, К .Н., Курилин, М. Н. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях и рекомендациях МОТ). М., 1992.

7. Десев, Н. Международноправна регламентация на профсъюзните права на трудещите се. С., 1965.

8. Десев, Н. Обхват на понятието "трудова злополука" в нормативните документи на МОТ и в чуждестранните законодателства и практика. – Правна мисъл, 1968, № 3, 64-71.

9. Десев, Н. Адаптира ли се нормотворчеството на МОТ към феминизацията на бедността. – сп. Проблеми на труда, 1995, бр. 7.

10. Десев, Н. Нормотворчеството на МОТ по проблемите на заетостта: еволюция и перспективи. – Проблеми на труда, 1995, бр. 9.

11. Десев, Н. Международното право закриля жените от дискриминация в областта на труда. – Проблеми на труда, 1996, бр. 10.

12. Довгерт, А. С. Правовое регулирование международных трудовых отношений. Киев, 1992.

13. Иванов, С. А. Проблемы международного регулирования труда. М., 1964.

14. Иванов, С. А. Международная организация труда. – Советское государство и право. 1959, № 5.

15. Иванов, С. А. Международная организация труда и профсоюзные права в капиталистических странах. М., 1959.

16. Йоренс, И., Б. Шулте. Ръководство по европейско и международно осигурително право. С.: Consensus programme, 2000

17. Кац, Б. Деятельность Международного бюро труда при Лиге наций. – Вопросы труда. 1923, № 4.

18. Киселев, И. Я. Сравнительное трудовое право стран развитой рыночной экономики. М., 1995.

19. Киселев, И. Я. Международно-правовое регулирование труда (международные стандарты). М., 1995.

20. Киселев, И. Я. Международный труд. М., 1997.

21. Киселев, И. Я. Зарубежное трудовое право. М., 1998.

22. Киселев, И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. М., 1999.

23. Киселев, И. Я. Трудовые стандарты Совета Европы. – Труд за рубежом. 1999, № 4.

24. Киселев, И. Я. Новый облик трудового права стран Запада (прорыв в постиндустриальное общество). М., 2003.

25. Киселев, И. Я. Трудовое право России и зарубежных стран. Международные нормы труда. М., 2005.

26. Киселев, И. Я. Сравнительное трудовое право. М., 2005.

27. Койчева, Р. Международноправна уредба на наследствените пенсии. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том І. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2004, 211-228.

28. Костакиев, К. Правото на труд на хората с увреждания и неговите нормативни измерения в българското законодателство. – Правата на човека, 2003, бр. 2.

29. Костин, Л. А. Международная организация труда. М., 2002.

30. Лозанова, Цв. Международните договори за защита на правата на човека – еволюция и съвременна оценка. – В: Юридически сборник. Том ІХ. Бургаски свободен университет, 1998.

31. Лушникова, М. В., А. М. Лушников. Международное и сравнительное трудовое право и право социального обеспечения. Москва: Юрлитинформ, 2011.

32. Лютов, Н. Л., П. Е. Морозов. Международное трудовое право. Москва: Проспект, 2011.

33. Маркова, Пл. Равенството в нормотворческата практика на Международната организация на труда. – Правата на човека, 2001, бр. 1.

34. Маркова, Пл. Професионалната реадаптация на хората с увреждания в актовете на Международната организация на труда. – Правата на човека, 2003, бр. 2.

35. Маркова, Пл. Съответствие на българското законодателство с международните норми, уреждащи трудовите и икономическите права. – Правата на човека, 1997, бр. 1.

36. Мачульская, Е. Е. Понятие международного права социального обеспечения. – Российский ежегодник трудового права, 2013, № 9.

37. Митовска, Сл. Международна организация на труда. С., 1946.

38. Мръчков, В. Българското трудово законодателство и международните трудови конвенции и препоръки. С.: Наука и изкуство, 1978.

39. Мръчков, В. Международноправна закрила на икономическите и социални права на човека и тяхното осъществяване в България. – Международни отношения, 1988, бр. 10.

40. Мръчков, В. България пред международните трудови норми. – В: Международните трудови конвенции в България. С.: КНСБ, 1992.

41. Мръчков, В. Ролята на Международната организация на труда за закрилата на труда. – Закон, 1994, бр. 2.

42. Мръчков, В. Международноправните норми в областта на общественото осигуряване и развитието на осигурителното право. – В: Трудове по международно право. Том ІV. С.: БАН, 1989, 11-26.

43. Мръчков, В. Международно трудово право. С.: Сиби, 2000.

44. Мръчков, В. Международноправна защита на труда на жената. – Правна мисъл, 1975, бр. 3.

45. Налбантов, Б. и К. Кънчев. Междудържавните договори по социалното обезпечаване, сключени от Народна република България. С.: Профиздат, 1966, 75 с.

46. Николов, Д. Общественото осигуряване в чужбина и у нас. Теория и практика. Ч. 1, 2. прераб. изд. С.: Хемус, 1945, 313 с.

47. Нинов, Д. Международен сравнителен анализ на пенсионното осигуряване. С.: НИИПП „Г. Димитров”, 1986.

48. Петрова, П. Проблеми и перспективи на международноправната защита на социалните права. – В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 531-550.

49. Славова, З. Пенсионната реформа през призмата на джендър равнопоставеността (на жените и мъжете) – Бюлетин на НОИ, год. VІ, бр. 3, 2007, 16-20.

50. Средкова, Кр. Всеобщата декларация за правата на човека и правото на социална сигурност. – Съвременно право, 1999, № 1, 18-29.

51. Средкова, Кр. Координацията на българското осигурително право с международните и европейските стандарти. – Съвременно право, 1999, № 6, 20-33.

52. Средкова, Кр. Осигурително право. С.: Сиби, 5. основно прераб. и доп. изд., 2016.

53. Стайков, Ив. Прилагането на конвенциите на Международната организация на труда в практиката на Конституционния съд на Република България. – Съвременно право, 2010, бр. 6, с. 27-54.

54. Стайков, Ив. Уредба на забраната за дискриминация в универсалните международноправни актове. – В: Сборник с доклади от международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван Владимиров, 27.10.2017 г. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 499-509.

55. Сталев, Ж. Петдесет години Всеобща декларация за правата на човека. – Юридически свят, 1999, бр. 1.

56. Шестерякова, И. В. Международно-правовое регулирование труда. Саратов, 2004.

57. Шестерякова, И. В. Коллизионные нормы и международные трудовые отношения. Саратов, 2007.

58. Шкунаев, В. Г. Международная организация труда – вчера и сегодня. М., 1968.

59. Чавдарова, А. Социалното законодателство. Исторически преглед (ХVІІІ-ХХ век). С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 1998

60. Янков, Ал. Организацията на обединените нации. С., 1965.

61. Янков, Ал. Всеобщата декларация за правата на човека и развитието на съвременното международно право. – В: Юридически сборник. Том ІХ. Бургаски свободен университет, 1998.

62. Янулов, Ил. Компетенция на Международната организация на труда. – В: Годишник на СУ, Юрид. факултет. Том ХХХІ, 10, 1935-1936 г.

63. Янулов, Ил. Българското трудово право и международните конвенции и рекомендации. – В: Годишник на СУ, Юрид. факултет. Том ХХХVІІІ, 3, 1942-1943 г.