LAWD002 Актуални проблеми на българското трудово право

Анотация:

• Докторантският курс предлага актуални знания относно действащото българско трудово право, както и относно актуалната съдебна и административна практика.

• Целта на докторантския курс е осъвременяване на знанията след завършване на висше юридическо образование, както и повишаване на професионалната квалификация.

прочети още
Трудово право и обществено осигуряване

Преподавател(и):

доц. Ивайло Стайков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят: съвременната правна уредба на българското трудово право, както и тенденциите в бъдещото му развитие.

2) могат: да създават собствен научен текст, както и да анализират правната уредба в действащото трудово право, съдебната и административна практика.
Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• Успешно издържан конкурсен изпит за докторантура по научната специалност „Трудово право и обществено осигуряване”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въпроси на трудовото правоотношение (понятие, страни, съдържание)
 2. Основания за възникване на трудовото правотношение (трудов договор, конкурс, избор, индивидуален административен акт)
 3. Изменение на трудовото правоотношение
 4. Работно време, почивки, отпуски – актуални въпроси
 5. Дисциплинарна отговорност
 6. Имуществена отговорност на страните на трудовото правоотношение
 7. Въпроси на трудовото възнаграждение и на обезщетенията
 8. Прекратяване на трудовото правоотношение
 9. Специфични видове индивидуални трудови правоотношения. Трудово и служебно правоотношение – дискусионни въпроси
 10. Контрол за спазване на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за нарушаването му – актуални проблеми
 11. Колективни трудови правоотношения – дискусионни въпроси
 12. Общо събрание на работниците и служителите, представители на работниците и служителите, синдикални и работодателски организации
 13. Колективен трудов договор
 14. Колективни трудови спорове – актуални въпроси
 15. Трудова мобилност и трудова миграция

Литература по темите:

1. Стайков, Ивайло. Библиография на българската литература по трудово право. Част първа. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 312 с. ISBN 978-619-239-706-7

2. Стайков, Ивайло. Библиография на българската литература по трудово право. Част втора. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 294 с. ISBN 978-619-239-707-4

3. Стайков, Ивайло. Библиография на българската литература по трудовоправните аспекти на държавната служба. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 58 с. ISBN 978-619-239-724-1

4. Стайков, Ивайло. Библиография на литературата по международно и сравнително трудово и осигурително право и социално право на Европейския съюз. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 152 с. ISBN 978-619-239-718-0