LAWD001 Актуални проблеми на българското осигурително право

Анотация:

• Докторантският курс предлага актуални знания относно действащото българско осигурително, както и относно актуалната съдебна и административна практика.

• Целта на докторантския курс е осъвременяване на знанията след завършване на висше юридическо образование, както и повишаване на професионалната квалификация.

прочети още
Трудово право и обществено осигуряване

Преподавател(и):

доц. Ивайло Стайков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти:

1) знаят: съвременната правна уредба на българското обществено и задължително здравно осигуряване, както и тенденциите в бъдещото му развитие.

2) могат: да създават собствен научен текст, както и да анализират правната уредба в действащото осигурително право, съдебната и административна практика.


Предварителни изисквания:
Докторантите да имат знания и/или умения:

• Успешно издържан конкурсен изпит за докторантура по научната специалност „Трудово право и обществено осигуряване”Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩЕСТВЕНОТО ОСИГУРЯВАНЕ (осигурителни отношения, основни понятия в осигурителното право, структура/ система на общественото осигуряване – социално осигуряване; здравно осигуряване)
  2. ОСИГУРЕНИ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ (понятие и видове) ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ (понятие, видове, страни, съдържание, възникване и прекратяване)
  3. ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ, ОСИГУРИТЕЛЕН ДОХОД, ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ (понятия, видове, правно значение, ред за установяване)
  4. КРАТКОСРОЧНО ДЪРЖАВНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (осигурени рискове, видове обезпечения, ред за предоставяне)
  5. ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ ПО ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ (понятие, общи правила за пенсиите, видове пенсии, пенсионно производство)
  6. ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ (понятие, предназначение, правен режим)
  7. ДОПЪЛНИТЕЛНО ДОБРОВОЛНО СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ (понятие, предназначение, обхват, правен режим)
  8. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ (понятие, предназначение, видове, осигурени рискове, здравноосигурителни престации)
  9. КОНТРОЛ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (понятие, контролни органи и тяхната компетентност) ОТГОВОРНОСТ ЗА НАРУШАВАНЕТО НА ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО (понятие, видове отговорност, компетентни органи, процедура за осъществяване на отговорността)
  10. ОСИГУРИТЕЛНОПРАВНИ СПОРОВЕ (понятие, видове, ред за разглеждане)

Литература по темите:

1. Стайков, Ивайло. Библиография на българската литература по осигурително право и право на социално подпомагане. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 308 с. ISBN 978-619-239-711-1

2. Стайков, Ивайло. Библиография на литературата по международно и сравнително трудово и осигурително право и социално право на Европейския съюз. София: Издателство „Авангард Прима”, 2022, 152 с. ISBN 978-619-239-718-0