HISD205 Актуални дискусионни проблеми в световната историография

Анотация:

•Основни историографски школи и направления. Идеи и влияния с другите науки. Големите историографски спорове. Актуални дискусионни проблеми в световната историография. Актуални дискусионни проблеми в българската историография.

прочети още
Исторически изследвания

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Светла Янева  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.
доц. Мартин Осиковски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

•Актуални дискусионни проблеми в световната историография. Актуални дискусионни проблеми в българската историография.

2)могат:

• Критично изучаване на научна литература. Анализ на концепции и направления. Задълбочено усвояване и прилагане на съвременните методи на историческо изследване.


Предварителни изисквания:
Магистърска степен по история или сродни хуманитарни или социални науки

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. “Откриването” на Америка – постигане на единство на световната история или дисконтюнитет и катастрофа?
 2. Англия през 1640-1660 г. – бунт срещу законната власт, пуританска революция, буржоазна революция или гражданска война (войни)?
 3. Споровете за Френската революция – движение към либерална демокрация или към тоталитарна демокрация?
 4. Индустриалната революция и възникването на модерното общество
 5. Теорията за модернизацията и нейните критици
 6. Карл Попър и критиката на историцизма
 7. Имперската експанция, империализма и цивилизаторската мисия на европейските метрополии
 8. Причините за Първата световна война – неизбежен конфликт или неспособност на европейските водачи да овладеят кризата от юли 1914 г.
 9. Болшевишката революция – пролетарска революция или овладяване на властта от малка група «професионални революционери»
 10. А. Дж. П. Тейлър и дебатът за «произхода на Втората световна война»
 11. Ернст Нолте и “историческия спор” в германската историография
 12. Холокостът и неговите “отрицатели”
 13. Студената война – споровете около нейната хронологията и ефект
 14. Кой победи в Студената война?
 15. Светът след Студената война – еднополюсен или многополюсен

Литература по темите:

Бицили, Петър. Очерци върху теорията на историческата наука. С., 1994.

•Блок, Марк. Апология на историята или занаятът на историка. С., 1997.

•Историци за историята, съставител Мария Тодорова, С., 1988.

•Духът на "Анали": Антология. Състав. и предг. Лиляна Деянова. Прев. от френски. София, 1997.

•Рикьор, Пол. История и истина. Прев. от френски. София, 1993

•Barraclough, Geoffrey. An Introduction to Contemporary History. London, 1966.

•Barraclough, Geoffrey. Main Trends in History. New York, 1979.

•Clark, Jonathan C. D. Our Shadowed Present: Modernism, Postmodernism and History. London, 2003.

•Breisach, Ernst. On the Future of History: The Postmodernist Challenge and its Aftermath. Chicago, Ill. - London, 2003.

•Gaddis, John Lewis. The Landscape of History: How Historians Map the Past. New York, 2004.

•Green, Anna, Troup, Kathleen (Editors) The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory, New York, 1999.

•Tosh, John. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History. London, 2002.

•Даскалов, Румен. От Стамболов до Живков. Големите спорове за новата българска история. С., 2009.