HISD204 Индивидуална работа с докторанта

Анотация:

• Индивидуално обучение за самостоятелна изследователска работа.

• Работа в ръкописен отдел или архив.

• Специфика на издирването на исторически извори.

• Издирване и подбор на литература по определена тема.

• Съставяне на библиография.

• Написване на научно съчинение - елементи, позовавания, открояване на собствения научен принос.

прочети още
Исторически изследвания

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Светла Янева  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.
доц. Мартин Осиковски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Създаване на умения и навици за научно-изследователска работа.

• Изграждане на собствен творчески подход и инвенция към научни открития.

• Овладяване на методиките, методите и средствата за научна работа.

• Умения за работа с исторически извори и документи, издирване на нови и неизползвани в научните изследвания.

• Придобиване на усет към установяване на развитието на процесите в естествената им историческа среда.


Предварителни изисквания:
Магистърска степен по история или друга хуманитарна наука.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата се посочва ивдивидуално след утвърждаване на индивидуалната тема на доктората и е различна според избраната тема.

Средства за оценяване:

Оценките отразяват комплексно работата на докторанта и се посочват задължителна през всеки отделен етап от работата като се отразяват в индивидуалния му отчет.