HISD203 История, извори и историография

Анотация:

• Докторантите изучават задълбочено основните философските идеи върху миналото на човешкото общество и съвременните им измерения.

• Познават основните идеи за предмета и методите на изследване на историята.

• Получават системни и задълбочени знания за историческото градиво – историческите извори, тяхната систематизация и науките, които ги изучават.

прочети още
Исторически изследвания

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Зарко Ждраков  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Светла Янева  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.
доц. Мартин Осиковски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) Знания по:

• Получават задълбочени теоретични и практически знания, свързани с изследователската лаборатория на историка – изворите и познанието за тях,

• Специализираните исторически науки и научните изследователски центрове.

• Познават основните исторически концепции за определените исторически периоди, учените и историческите школи и направления.

2) Умения да:

• Анализират критично различни историографски проблеми, формулират основните концепции и влияния.

• Могат да анализират историческите извори и да разграничават първоизвори и вторични наслагвания.

• Да намират сведения и да правят описания.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Литературата се издирва от докторанта след консултации с преподавателя, според избраната тема на курсовата работа и проблематиката на дисертационния труд.

Средства за оценяване:

- Курсова работа

- Историография по въпрос, свързан с темата на дисертацията.