HISD202 Методология на историческото изследване

Анотация:

История на методологията на историческите изследвания. Основни методологически школи и направления. Философия на историята. Идеи и влияния с другите науки. Методи на историческото изследване.

прочети още
Исторически изследвания

Преподавател(и):

проф. Веселин Методиев  д-р
доц. Зарко Ждраков  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р
доц. Светла Янева  д-р
доц. Димитър Гюдуров  д-р
проф. Момчил Методиев  д.ф.н.
доц. Мартин Осиковски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания по: Съвременна методология на историческото изследване. Методологически школи и направления в съвременната историография. Методи на историческото изследване.

2) умения по:Критично изучаване на научна литература. Анализ на концепции и направления. Задълбочено усвояване и прилагане на съвременните методи на историческо изследване. Нови информационни технологии в историографията.


Предварителни изисквания:
Определени познания за основните периоди от националната, регионална и световна история; за изворите на историята, критиката и публикацията им; основни школи и течения на интерпретация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Бицилли, Петър. Увод в изучаването на Новата и Най-новата история (Опит за периодизация). Второ фототипно издание. София, 1993.

• Бродел, Фернан. Материална цивилизация, икономика и капитализъм, XV-XVIII век: Т. 1-3. Прев. от френски. София, 2002.

• Голямата промяна: Проблеми и постижения на модернизацията в Европа през XIX в. Ред. Мариана Йовевска. Прев. на англ. Велико Търново, 1999.

• Духът на "Анали": Антология. Състав. и предг. Лиляна Деянова. Прев. от френски. София, 1997.

• Историци за историята. Състав. Мария Тодорова. София, 1988.

• Колингууд, Робин Дж. Идеята за историятa. Прев. от англ. София, 1995.

• Рикьор, Пол. История и истина. Прев. от френски. София, 1993

• Стоянов, Желязко. Идеите за историята. В. Търново, 1996.

• Стоянов, Желязко. Увод в историческото познание. София, 1996.

• Barraclough, Geoffrey. An Introduction to Contemporary History. London, 1966.

• Barraclough, Geoffrey. Main Trends in History. New York, 1979.

• Clark, Jonathan C. D. Our Shadowed Present: Modernism, Postmodernism and History. London, 2003.

• Breisach, Ernst. Historiography: Ancient, Medieval, & Modern. Chicago - London, 1994.

• Breisach, Ernst. On the Future of History: The Postmodernist Challenge and its Aftermath. Chicago, Ill. - London, 2003.

• Gaddis, John Lewis. The Landscape of History: How Historians Map the Past. New York, 2004.

• Green, Anna, Troup, Kathleen (Editors) The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory, New York, 1999.

• Howell, Martha C. From Reliable Sources: An Introduction to Historical Methods Ithaca, 2001.

• Tosh, John. The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History. London, 2002

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 50 %

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50 %