TURD110 Специализиран испански език

Анотация:

Курсът е разработен с оглед на изучаването на испански език за целите на туризма. Комбинира преподаването на специализирана лексика с овладяването на различни стилове и нива на общуване, съобразени с професионалната реализация на обучаемите. Запознава ги с добри практики и традиции в туристическия бранш на Испания и други испаноговорящи стани. Предоставя им източници на научна и практическа информация, които могат да им помогнат в професионалното израстване и при разработка на научни трудове и анализи. Очертава характерните особености на туристическите пазари в Испания и Латинска Америка, както и специфичните профили на испаноговорящите потребители на туристически услуги. Курсът е структуриран в тематични ядра, съобразени с разнообразието на туристическите дейности.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Студентите са получили специализирани езикови познания по основните сфери на туристическия бранш. Познават специфичната лексика, употребявана в туроператорските фирми, емитенти и реципиенти на туристически потоци, както и във фирмите за туристически услуги. Запознати са с особеностите на испанския туристически бранш и на испаноговорящите туристически потоци.

2) могат:

Могат да анализират, систематизират и обобщават научна информация в сферата на туризма, както и да осъществяват писмена и вербална комуникация в рамките на практическите туристически дейности.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

 Много добро владеене на испански език на ниво В2.

 Общи познания по изучаваната специалност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Туристически дейности и терминология, свързана с тях - Geografia del turismo - Marketing en el turismo - Empresas turisticas - Transporte turistico - El turismo y la informatica

Литература по темите:

1. СЛАВОВА, Л.;“По суша, въздух и море” – учебник по испански език за студенти, изучаващи “Туризъм”, изд. Стопанство, София, 05;

2. СЛАВОВА, Л., Испанско – български речник по туризъм и туристически дейности; изд. Велес, София, 06;

3. AGUIRRE BELTRÁN, Blanca, Srvicios Turísticos, SGEL, M., 1994;

4. Convención sobre Facilidades Aduaneras para el Turismo, Nueva York, 1954;

5. CORONADO, Manuel, Ferias y turismo, Horizonte 1990;

6. Directiva del Consejo de la CEE de 13 de junio de 1990 relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados /90/314/CEE/;

7. OMT: Reducción de la pobreza a través del desarrollo sostenible del turismo, 2004;

8. OMT: Código mundial de ética para el turismo, Santiago de Chile, 1999;

9. TARLOW, Peter, Gestión de calidad total en el sector turístico hotelero, B.A., 2003;