TURD106 Специализиран английски език

Анотация:

Туристическата индустрия е многонационална и многоезична.

Общуването с клиенти чуждестранни партньори, търсенето и назначаването на работа в хотелския и ресторантьорския бизнес, рекламата и продажбите, както и коректните делови отношения изискват познаването на най-широко използвания за тези професионални умения английски език – непосредствена работа с клиенти и персонал от различни националности, четенето и писането на специфични текстове от деловата кореспонденция, обработка на документи и материали в сферата на човешките ресурси, размяната на различни комуникационни форми в интерес на коректните отношения по договори и с клиенти. И не на последно място – основни познания по география и история за по-висока конкурентноспособност.

На английски език се ръководи работата в големите хотелски и ресторантски вериги, както и в малките семейни фирми по света, които наемат сезонен персонал от почти цял свят.

Тъй като в туризма приходите до значителна степен зависят от „човешките умения” и личния контакт, споделянето на общ език за раличните националности, участващи в процеса на осъществяване на туристическите услуги, е ключ към успеха, без който вратите към света на този бизнес остават затворени или евентуално едва леко открехнати.

За целта курсът въвежда в пространната област на дейностите в сферата на туризма с терминологията на универсалния за тази индустрия английски език. А глобализацията налага да се държим и в родината си така, сякаш цял свят ни гледа.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Да изготвят на английски език документация в областта на управлението на средна туристическа фирма и голяма световна верига;

• Да общуват на английски с колеги, висшестоящи и работодатели в професионалната си област;

• Да познават и прилагат специфичните за професиите в туризма общоприети международни практики

2) могат:

• Да се представят с индивидуално CV на английски изчерпателно и убедително; да си направят портфолио за кандидатстване в смесена или чуждестранна фирма; да представят фирмата, за която работят, да напишат препоръка за свой колега; да се оплачат и да се извинят писмено; да отговорят бързо и възможно най-благоприятно на поне 100 въпроса при интервю за нова длъжност; да издават разпоредби на екип на разбираем за участниците в него език, както и да откликват на изискванията и очакванията на разнородни по националност и състав потребители на предлаганата услуга.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Работни познания по английски език.

• Основни икономически и управленски знания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Кратък исторически преглед на хотелиерството: защо хората пътуват. A brief history and nature of travel – Why do people travel – Hospitality industry Предназначение на хотела – видове хотели по света; разнообразие на клиенти според мотивацията им Types of hotels- Hotel categories-Chains vs. independents; Accommodation capacity: types of clients, according to the purpose of their travel.
 2. Структура на хотела според приходи и разходи; стаи, екстри Careers in the hospitality industry-Hotel organization-Revenue vs. Cost Centers Управленска структура на хотела – длъжности и задължения Structure of the hotel: staff – job descriptions;
 3. Допълнителни услуги и места за прекарване на свободното време в хотела Room amenities-Spa centers and other facilities Конферентни зали и услуги в тях Conference halls and relevant services. Day trips to local points of interest.
 4. Писмена презентация на „Хотела на моите мечти” – вид, локация, сезонност, структура (етажи, брой и видове стаи) Соncept of the “Hotel of My Dreams” – structure, location (described), type – resort, business…, seasonality, market segment (type of guests), number of guests
 5. Откриване в Интернет на сайтове на световни хотелски вериги WEB-sites of hotels and international hotel chains (at exotic destinations) Сравнение със сайтове (на английски) на хотели и курорти в България English Language versions of Bulgarian hotels and resorts sites.
 6. Мисията на хотела – формулиране по модели в Интернет и по собствени идеи My hotel Mission Statement
 7. Eтичен кодекс на хотелиерството – според документи на ООН UN Code of Ethics in Hospitality Management – main principles and their adoption in the family business
 8. Видове ресторанти според публиката, региона, категорията Types of restaurants, according to region, category and clientele
 9. Значение на комуникацията в ресторантьорството The value of guests – The cost of guest dissatisfaction
 10. Структура и управление на ресторанта; длъжностни характеристики Management structure and staff duties (job descriptions, tasks)
 11. Основни принципи на гостоприемството в различни културни модели – разрешаване на казуси Case studies: Principles of hospitality in different cultural models
 12. Хранителни продукти - снабдяване и съхранение Product delivery and preservation;vocabulary of products
 13. Видове менюта по регионален и национален белег Types of menus on national and regional basis
 14. Структура и състав на менюто по компоненти Engineering the menu: structure and design
 15. Българска кухня Bulgarian cuisine – ingredients, spices & herbs
 16. Процесът на сервиране – последователност, стилове, участници Dining service: styles and procedures. Tasks breakdown.

Литература по темите:

Препоръчителна литература и помагала:

Textbooks and other sources of information

Hospitality Today – от Библиотеката на НБУ

MBAM 621 Textbook – от Библиотеката на НБУ

English-Bulgarian Dictionary of Hotels, Tourism and Catering Management , Lettera Publishing House, Plovdiv

Bulgarian Cuisine – Dim. Manov

Средства за оценяване:

Дискусия и Портфолио