TURD105 Методология на научните изследвания - подходи и анализи

Анотация:

• Концептуално разбиране за подходите на изледване в управлението, бизнес администрацията и туризма. Приложение 1 - предлагащо и специализирана подготовка, съобразно тематиката на дисертацията

• Методология на научните изследвания – конспект по основни теми и въпроси за дискусия

• Методика на научното изследване – паспорт на дисертационното изследване, цел, предмет и обект на научното изследване

• Научноизследователски проекти и защита на научни резултати

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните елементи в методологията на научното познание;

• Подходите, техниките и средствата в изследователската дейност;

• Водещи литературни и информационни източници относно методологията на научното познание.

2) могат:

• правилно да планират етапите и логиката на научното изследване;

• Адекватно да дефинират целите и задачите при конструирането на изследователски програми и проекти;

• Ефективно да прилагат методите и техниките за количествен и качествен анализ в социалните изследвания.

• основните теоретични положения на статистическия подход при събирането и анализа на социално-икономически данни

o да разпознават практическите ситуации, в които статистическите методи биха били полезни и уместни

o да се ориентират в научната литература, която използва методите на статистиката

o да извършват съмостоятелен анализ на данни на приемливо ниво


Предварителни изисквания:
• Работа с Windows и MS Office

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Джоузеф Стиглиц. Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща „ИнфоДар”, 2010 г.; Цената на неравенството, 2015; Ричард Уилкинсън, Кейт Пикет,2014 Парадокси на неравенството, изследвания...

2. Джероум Глен (2015) Човешкото бъдеще, хоризонти и развитие, С: Изток - Запад

3. Пол Кругмън. Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство „Изток – Запад”, 2009 г.

4. Йохан Норберг. Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща „МаК”, 2010 г.

5. Жак Атали. Кризата, а след това? София, издателство „Рива”, 2009 г.

6. Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. (Сборник статии – съставители Георги Ангелов и Валери Димитров). София, издателство „Сиела”, 2010 г.

7. Иван Ангелов. Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2010 г.

8. Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство „Еастра холдинг груп” АД, 2

9.Насим Талеб (2011).Черният лебед. Въздействието на слабо вероятното; Антикрехкост Как да извлечем ползи от хаоса,2012.

10. Панайотов, Д. New Paradigms - Interactionist Perspectives of Human Behaviour in Organizations and Management/ECONOMICS 21 Interuniversitety Journal Year ІV,Book 1, 2014 Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта, Икономика 21, Междууниверситетско списание Година ІV, книга 1, 2014, 47 с

11. Bryman, A. (2001) Social Reseurch Methods, Oxford University Press

12. Howard, K. and Peters, J. (1990) Managing Management Reseurch. Management Decision (Vol.28.№5)

13. Jankovicz, A. D. (2000) Business Reseurch Projects (3 ed), Thompson Learning.

14. Lee, T. W. (1999) Using Qualitative Methods in Organizational Reseurch, Sage.

15. Oakshott, L.(1998) Essential Qualitative Methods for Business, Management and Finance, Macmillan Business.

16. Калинов К., СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, 2-ро изд., НБУ, София, 2010.

Средства за оценяване:

Предлага се последователност от проекти, покриващи изисквания, обхват и тематика на направленията от тематичния план, обвързани с дисертацията