TURD104 Хотелиерски и ресторантьорски мениджмънт

Анотация:

• Курсът е теоретико-приложна дисциплина, която има за цел да запознае докторантите с развитието, същността и значението на хотелиерския и ресторантьорския мениджмънт. Разглежда се мениджмънтът на туристическото предприятие като икономическа система. Проследява се спецификата на хотелиерския и ресторантьорския мениджмънт в контекста на устойчиво туристическо развитие.

• Анализира се управлението на хотелските комплекси и туристически обекти във времето на глобалните промени в туристическата индустрия, които като цяло изискват нови познания и умения от хотелските мениджъри. Представя се същността и особеностите на управленските решения в хотелиерството и ресторантьорството като дейност в туризма. Проследява се технологията на обслужване в хотелиерството и конкурентноспособността на хотелиерския продукт.

• Разглеждат се мястото на мениджъра - субект на управленски решения и контрол на изпълнението, както и на видовете управленски кадри в хотелиерството и ресторантьорството.

Изучават се управленските решения, както към избора на най-ефективната управленска структура, така и към човешките ресурси, които са в основата на добрия хотелиерски ресторантьорски мениджмънт.

• Целта на курса е да се анализират проблемите и тенденциите в туризма като индустрия на услугите, свързани с хотелиерския и ресторантьорския мениджмънт; да се проследят новите тенденции на развитието им във време на ключова промяна в нагласите и очакванията на туристите като потребители, спрямо динамичните промени в ИКТ, инвестициите, обслужването и създаването на качествен туристически продукт.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• ключовите понятия в хотелиерството и ресторантьорството

• спецификата на работата в хотелиерството и ресторантьорството

• видовете организационно-управленски структури, използвани в световната практика

• същността на организационната структура на управление като вътрешната структура на хотелиерската фирма (дирекции, отдели, звена, служби и др.)

• същността на различните управленски позиции и изискванията към длъжностите в съвременния туристически обект (хотел/ресторант)

• същността и значението на човешките ресурси за развитието на съвременния хотел/ресторант

• същността на категоризацията и нормативните изисквания в хотелиерството, изискванията за работа с клиентите в хотела/ресторанта

• тенденциите в развитието на хотелиерския/ресторантьорския мениджмънт в контекста на ИКТ, иновациите и дигиталния маркетинг

2) могат:

• да разбират комплексния характер на хотелиерския мениджмънт има (материалните, финансовите, човешките ресурси на хотелиерската фирма)

• да участват във вземането на управленски решения, в планирането и организирането на работата в хотелските/ресторантските комплекси

• да представят видовете длъжностни характеристики в хотелиерството/ресторантьорството

• да различават средства за настаняване/обслужване и тяхната специфика, изисквания и стандарти

• да представят международните стандарти за качество в практиката на хотелиерството/ресторантьорството


Предварителни изисквания:
• Базови познания по основи на туризма

• Базови познания по икономика на туризма

• Познания за туристическите пазари

• Познания за туристическите дестинацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

Хаджиниколов, Хр., Ресторантьорство и хотелиерство, УИ Стопанство, София, 1997 г.

Рибов М. Конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт, УИ „Стопанство”, София, 1997 г.

Кадиева, Сн., Технология на обслужването в хотела, изд. “Варна принт”, Варна, 2001 г.

Рибов, М., Конкурентно предимство в туризма, изд. "Нова звезда", С., 2005 г. Кадиева, Сн., Рафаилова, Г., Грижа за клиента, изд. „Наука и икономика” – ИУ- Варна, 2006 г.

Рибов, М., М. Станкова, П. Димитров. Ресторантьорство и хотелиерство, изд. Тракия-М, 2005

Нешков, М., Икономика на туристическата фирма, изд. НБУ, С., 2008 г.

Рибов, М., и колектив, Туризмът в ерата на качеството, изд. "Тракия М", С., 2008 г.

Тодориев, В., Хотелиерски операции, изд.”Матком”, С., 2008 г.

Иванов, Ст. Вл. Жечев, Маркетинг в хотелиерството, Зандагор, 2011

Нешков, М. Туристическа политика - исторически трансформации, съвременно състояние и насоки за развитие в България, Наука и икономика, ИУ- Варна, 2012 г.

Дъбева, Т. Хотелиерски и ресторантьорски франчайзинг, Наука и икономика, ИУ - Варна, 2013

Дъбева, Т., Г. Луканова, Хотелиерство, Наука и икономика, ИУ-Варна 2017

Луканова, Г. Социално-икономически измерения на хотелиерското обслужване, УИ Наука и икономика, ИУ-Варна, 2017

Допълнителна литература:

Алексиева, С. История между сезоните – книга за БХРА - 10 години по- късно ( том първи), изд. ПР Туризъм Консулт, София, 2003 г.

Алексиева, С. История между сезоните – книга за БХРА - 10 години по- късно( том втори), изд. ПР Туризъм Консулт, София, 2004 г.

Сб. Предизвикателства през туризма през XXI век (том1 и том 2), изд. Авангард Прима, С., 2011

Сб. Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза изд., НБУ, София, 2011

Сб. Предизвикателства пред туризма през XXI век, изд. УНСС, 2012

Сб. Отговорен туризъм XXI век (том1 и том 2), Наука и икономика, ИУ- Варна, 2013 г.

Сб. Туризмът в епохата на трансформация, Наука и икономика, ИУ-Варна, 2015

Сб. Туризмът – отвъд очакванията, изд. УИ УНСС, 2020

Интернет източници:

http://ih-ra.com/ - International Hotel and Restaurant Association

http://www2.unwto.org/ - World Tourism Organization (UNWTO)

http://www.hotrec.eu/ - HOTREC

https://www.tourism.government.bg/ - Министерство на туризма

http://www.mi.government.bg/bg/library/naredba-za-kategorizirane-na-sredstvata-za-podslon-mestata-za-nastanyavane-i-zavedeniyata-za-hranene-283-c78-m260-2.html - Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения

http://www.mi.government.bg/bg/library/pravilnik-za-organizaciyata-na-rabotata-i-deinostta-na-ekspertnata-komisiya-po-kategorizaciya-i-sertifi-286-c79-m261-1.html - Правилник за организацията на работата и дейността на Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти

http://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/oprr/brochure1a.pdf - Системи за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото развитие на туризма

http://www.vitamina-bg.com/category/okolna-sreda/ - Прилагане на международни стандарти в хотелиерския и ресторантьорския сектор

http://www.vitamina-bg.com/haccp/ - Анализ на опасностите и контрол на критичните точки (НАССР)

Средства за оценяване:

- ПИСМЕНО ИЗЛОЖЕНИЕ

- УСТЕН ИЗПИТ