TURD103 Стратегически маркетинг в туризма

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със задълбочени постановки за същността, специфичните особености и направления на развитие на маркетинга, като философия на бизнеса, стратегия, политика и практика за поведението на предприятието на пазара в условията на конкурентната пазарна икономика. В курса се разглежда в дълбочина логическата обвързаност между философията на маркетинга, неговите елементи и инструментариум, спецификата на туристическия бизнес и произтичащата от нея маркетинг практика. Специално внимание се отделя на пазарните особености на туризма,проучването на туристическото търсене като важна съставна част на маркетинг проучването, маркетинговите стратегии и политика, разработването на маркетинг плана и бюджета на туристическите предприятия.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Надя Маринова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Докторантите получават умение да познават специфичните особености на маркетинга в този бранш, да формират индивидуална позиция и да съобразяват необходимостта от взимане на решения в различен контекст. Запознават се с практическата част на маркетингови проучвания и добавената стойност за бизнеса от подобна информация.
Предварителни изисквания:
Необходимо е предварително познаване на основите на маркетинга както на национално така и на международно ниво. Курсът има надграждаща роля за знанията на докторанта.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Тема 1. Процесът на разработване на маркетингова стратегия – характеристика и етапи 1. Обща характеристика на процеса на разработване на маркетингова стратегия. 2. Етапи в процеса на разработване на маркетингова стратегия. 3. Съдържание и структура на стратегическия маркетингови план. 4. Маркетингови програми – съдържание и структура. Видове. 5. Маркетингов бюджет – методи за определянето му. 6. Изисквания, на които трябва да отговаря маркетинговата стратегия. Проблеми и допускани грешки.
  2. Тема 2. Маркетингова стратегия 1. Дефиниране на маркетинговата стратегия: концепция и тенденции. Необходимост от маркетингова стратегия. Съдържание на маркетинговата стратегия. Изисквания към маркетинговата стратегия. 2. Оценка на маркетинговата стратегия: маркетинговата стратегия и повишаване на акционерната стойност. 3. Оценка на маркетинговата стратегия: маркетинговата стратегия и фирмената рентабилност. 4. Оценка на маркетинговата стратегия: маркетинговата стратегия и дългосрочните конкурентни предимства. 5. Оценка на маркетинговата стратегия: маркетинговата стратегия и конкурентната позиция на фирмата. 6. Оценка на маркетинговата стратегия: маркетинговата стратегия и потребителите.
  3. Тема 3. Маркетингови стратегии според конкурентното предимство 5. Конкурентни предимства – дефиниция, източници, условия за разработване и поддържане. Национална и отраслова обусловеност на фирмените конкурентни предимства. 6. Стратегия на общо разходно лидерство- същност, предимства и рискове, условия на прилагане. 7. Стратегия на диференциация - същност, предимства и рискове, условия на прилагане. Създаване на силни търговски марки. 8. Стратегия на фокуса - същност, предимства и рискове, условия на прилагане.
  4. Тема 4. Маркетингови стратегии, осигуряващи интензивен растеж 1. Пазарно проникване - същност, предимства и рискове, условия на прилагане. Основни методи за осъществяване. Стратегии за пазарен дял. 2. Пазарна експанзия - същност, предимства и рискове, условия на прилагане. Основни методи за осъществяване. Стратегия за навлизане на нов пазар. 3. Продуктово развитие - същност, предимства и рискове, условия на прилагане. Основни методи за осъществяване. Стратегия за въвеждане на нов продукт на пазара.
  5. Тема 5. Маркетингови стратегии на враждебни и намиращи се във фазата на спад пазари 1. Дефиниране на понятието „враждебен пазар” и „намиращ се във фаза спад пазар”. Критерии за определяне на фазата на спад на пазара. 2. Създаване на условия за нарастване на пазари, намиращи се във фаза спад. 3. Поведение на враждебните пазари.
  6. Тема 6. Маркетингови стратегии според ролята на пазара 1. Маркетингови стратегии на пазарните лидери. 2. Маркетингови стратегии на фирмите – предизвикатели. 3. Маркетингови стратегии на фирмите – последователи. 4. Маркетингови стратегии на фирмите, опериращи в пазарни ниши.
  7. Тема 7. Маркетингови стратегии според глобалните възможности и предизвикателства 1. Цели на международното развитие. 2. Форми на международно развитие. 3. Видове стратегии за международните пазари. 4. Динамика на маркетинговата стратегия на международните пазари.
  8. Тема 8. Стратегията „Син океан”: как да създаваме неоспоримо пазарно пространство и да обезсилваме конкуренцията 1. Същност на стратегията „Син океан”. Създаване на сини океани. 2. Аналитичен инструментариум и рамки. 3. Формулиране на стратегията „Син океан”. Преструктуриране на пазарните граници. Фокусиране на търсене, съществуващо отвъд настоящото. 4. Стратегическа последователност на действията.

Литература по темите:

Основна

1. Котлър, Ф. 2002. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. “Класика и стил”.

2. Ламбен, Ж.-Ж. 2006. Менеджмент, ориентированный на рынок: Стратегический и операционный маркетинг. Питер.

3. Младенова, Г. 2006. Маркетингово планиране. УИ “Стопанство”.

4. Младенова, Г. 2000. Маркетингови анализи. Тракия-М.

Допълнителна

1. Дейан, А. 2003. Изучение рынка, Питер.

2. Дибб, С. 2001. Практическое руководство по сегментирования рынка. Питер.

3. Диксон, П. 1998. Управление маркетингом. Бином.

4. Доил, Питер. 2001. Маркетинг, ориентированньi на стоимость, Питер.

5. Дракър, П. 2002. Ефективното управление. Класика и стил.

6. Дракър, Питър. 2002. Практика на мениджмънта. Класика и стил.

7. Желев, С. 2000. Маркетингови изследвания за маркетингови решения. Тракия-М.

8. Залтман, Дж. 2006. Как мислят потребителите? Незаменими прозрения за „манталитета” на пазара. Класика и стил.

9. Иванов, П. 2004. Цели, стратегии и тактики в маркетинга, ИСК.

10. Изкуството на войната: древни китайски трактати. 2001. ИК”Труд”.

11. Класова, Св., кол. 2002. Маркетинг. УИ”Стопанство”.

12. Котлър, Ф. 2000. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. “Класика и стил”.

13. МакДональд, М. 2003. Стратегическое планирование маркетинга. Питер.

14. Макнийли, Мак. 2002. Сун Дзъ и изкуството на войната в бизнеса. Фокус.

15. Портър, М. Е. 2004. Конкурентното предимство на нациите. Класика и стил.

16. Прайд, У. , Феръл, О. 1994. Маркетинг: концепции и стратегии. Форком.

17. Рийс, Ал. 2002. Фокус: бъдещето на вашата компания зависи от него. Класика и стил.

18. Траут, Джак, С. Ривкин. 2000. Бъди различен или умри. Кръгозор.

19. Хетън, Анджела. 2001. Планирането в маркетинга. Инфодар

20. Чан Ким, Моборньо. 2006. Стратегията „Син океан”, Локус.

21. Aaker, David A. Strategic Market Management. 6-th ed., John Wiley and Sons.

22. Ambler T. 2000. The Financial Times Guide to Marketing: From Advertising to Zen. Pitman Publishing.

23. Hamel G. 2000. Leading the Revolution. HBSP, Boston (Mass.).

24. Hamel G., Prahalad C.K. 1994. Competing for the Future. HBSP, Boston (Mass.).

25. Hiebing, R.G.Jr., Scott Cooper. The Successful Marketing Plan, 3-rd ed., McGraw-Hill, 2003

26. Lenskold, James D. Marketing ROI. The Path to Campaign, Customer, and Corporative Profitability, McGraw Hill, 2003.

27. Lynch R. 1994. European Marketing: A Strategic Guide to the New Opportunities. IRWIN.

28. McDonald Malcolm. 1995. Marketing Plans. How to Prepare Them, How to Use Them. Oxford (UK): Butterworth- Heineman Ltd.

29. Mercer, D. 1998. Marketing Strategy – the Challenges of the External Environment. Penguin Books.

30. Peter J. P. 1998. Consumer Behaviour and Marketing Strategy. McGraw- Hill.

31. Периодични издания: European Journal of Marketing; International Marketing Review; Journal of Marketing ( American Marketing Association); Journal of Strategic Marketing; Marketing Intelligence and Planning; International Journal of Research in Marketing; Journal of Euromarketing; Journal of Marketing Management (Charterd Institute of Marketing); Journal of Marketing Management (Marketing Management Association), в-к Капитал, в-к Пари, електронни списания и др.

Средства за оценяване:

Устен изпит