TURD102 Управление на посредническата дейност в туризма

Анотация:

Курсът е теоретико-приложна дисциплина, която има за цел да запознае докторантите с управлението на посредническата дейност в туризма и по-конкретно: същността и видовете посредници в туризма, спецификата на планиране, подготовка и разработване на туристическите продукти, ценообразуването, тенденциите на развитие на туристическите пазари в условията на глобализация, принципи на посредническата дейност по света и в България.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да имат знания и/или умения в областта на:

• Организацията на туристическите ресурси;

• Световните туристически дестинации;

• Туроператорската и турагентската дейност;

• Икономиката на туризма;

• Туристическите пазари.


Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

знаят:

• Основните понятия и дефиниции в контекста на управлението на посредническата дейност в туризма;

• Управленските функции на туристическите агенции;

• Ролята на управлението на посредниците за развитието на туризма;

2) могат:

• Да анализират първичното туристическото предлагане и туристическото търсене;

• Да определят конкурентните предимства на посредниците в туризма;

• Да разработват туристическо пътуване с обща цена;

• Да планират и подготвят туристически пътувания;

• Да определят елементите на цената на туристическите пътувания за масов туризъм.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Георгиев Асен, М. Василева, Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма, Аскони издат, С., 2003

2. Воденска Мария, Посредническа дейност в туризма, С., 2007

3. Нешков Марин, Технология и организация на туристическата дейност, С., НБУ, 1995

4. Емилова И., Туроператорска и турагентска дейност, С., 2018 НБУ

5. Емилова И., Влиянието на фирмената политика върху конкурентоспособността на туристическите агенции, С., 2005

6. Емилова И., кол., „Идентифициране имиджа на туристическа дестинация България, създаден от туроператори и туристически агенти на европейския туристически пазар”, С., 2013

7. Станкова Мария, Туроператорска и транспортна дейност, Благоевград, ЮЗУ, 2003

8. Рибов М., колектив, Туроператорска, агентска и транспортна дейност, Тракия М., С., 2009