TURD101 Специализирани видове туризъм

Анотация:

курсът е теоретико-приложна дисциплина, която има за цел да запознае докторантите със същността, ролята и значението на специализираните видове туризъм

• той представя предимствата на специализираните видове туризъм пред масовия и представя техните ключови характеристики

• фокусира вниманието върху същността на културния туризъм и подвидовете му; има за цел да представи същността на културния, религиозния, винения, селския, здравния, СПА и др. видове туризъм;

• той анализира проблемите и тенденциите в развитието на специализираните видове туризъм, както и водещи български, европейски и световни практики на специализираните видове туризъм.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

студентите да имат знания и умения за:

• същността, ролята и значението на специализираните видове туризъм

• ключовите понятия в специализираните видове туризъм

• предимствата на специализираните видове туризъм

• същността на културния туризъм и подвидовете му

• същността на културния, религиозния, винения, селския, здравен, СПА и

уелнес и др. видове туризъм

• да различават специализираните видове туризъм от масовия туризъм

• да анализират проблемите и тенденциите в развитието на специализираните видове туризъм

• да познават специфика на пазара и потребителското търсене на културния туризъм

• да интерпретират историята, формите и разновидностите на религиозния туризъм

• да планират провеждане на специализирани маршрути и турове

• да използват добри практики от културния, религиозния, винения, селския, винения, здравния, СПА и уелнес и др. видове туризъм за изграждане на имидж на дестинации
Предварителни изисквания:
Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността, ролята и значението на специализираните видове туризъм

• ключовите понятия в специализираните видове туризъм

• предимствата на специализираните видове туризъм

• същността на културния туризъм и подвидовете му

• същността на културния, религиозния, винения, селския, здравен, СПА и уелнес и др. видове туризъм

• как се популяризират специализираните видове туризъм

2) могат:

• да анализират същността на специализираните видове туризъм

• да различават специализираните видове туризъм от масовия туризъм

• да анализират проблемите и тенденциите в развитието на специализираните видове туризъм

• да познават специфика на пазара и потребителското търсене на културния туризъм

• да интерпретират историята, формите и разновидностите на религиозния туризъм

• да планират провеждане на специализирани маршрути и турове

• да използват добри практики от културния, религиозния, винения, селския, винения, здравния, СПА и уелнес и др. видове туризъм за изграждане на имидж на дестинацииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА:

Основна литература:

Алексиева, С., Връзки с обществеността на културния туризъм, ПР-Туризъм Консулт, София, 2004

Рибов М. Конкуренция и конкурентноспособност на туристическия продукт, УИ „Стопанство”, София, 1997 г.

Алексиева, Й., Стамов, С. Специализирани видове туризъм, Кота 2005

Сб. Религиозният туризъм, изд. Славена и ВТК, Варна, 2008

Сб. Културният туризъм. Бъдещето на България, изд. Славена, Варна, 2010

Сб. Здравният туризъм – стратегическият потенциал на България изд. Славена и ВТК, Варна, 2012

Маринов, С., Съвременни видове туризъм, изд. „Наука и икономика” – ИУ- Варна,2012

Алексиева, С. Културният туризъм – мисията на Велико Търново, изд. ПР-Туризъм Консулт, София, 2012

Рафаилова, Г., Кадиева, С., Кожухарова, Л., Янчева, К. и др. Специализирани видове туризъм, изд. „Наука и икономика” – ИУ- Варна, 2012

Алексиева, С., Бокова, И., Туризъм и културно наследство, изд. НБУ, София, 2013

Емилова И., Е. Великова, Въведение в туризма, изд. на НБУ, С., 2016

Алексиева, С. И. Емилова, М. Караилиева и др. Специализирани видове туризъм, изд. НБУ, 2017

Алексиева, С. С. Темелкова. Изграждане на имидж на туристически дестинации, изд. НБУ, 2019

Допълнителна литература:

Нешков, М., Дъбева, Т., Милева, М.,Ракаджийска, С., Маринов, с., Казанджиева, В., Въведение в туризма, УИ, Варна, 2001

Рибов, М., и кол., Туризмът в ерата на качеството, изд. Тракия М, 2008 г.

Сб. Предизвикателства през туризма през XXI век (т. 1 и т. 2), изд. Авангард Прима, 2011

4. Сб. Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза, изд., НБУ, София, 2011

Сб. Предизвикателства пред туризма през XXI век, изд. УНСС, 2012

Сб. Отговорен туризъм XXI век (т.1 и т. 2), изд. „Наука и икономика”, ИУ- Варна, 2013

Рибов, М. Съвременни тенденции в развитието на туризма, изд. Тракия-М, 2016

Димитров, С. Религиозен туризъм. Туристически маршрути по Пътя на Сантяго, изд. Фабер, 2018

Сб. Туризмът – отвъд очакванията”, ИК УНСС, 2020 г.

Интернет източници:

http://www2.unwto.org/ - World Tourism Organization (UNWTO)

http://www.wttc.org/ - The World Travel & Tourism Council (WTTC)

http://en.unesco.org/ - ЮНЕСКО

http://www.visiteurope.com/home.aspx - visiteurope

http://www.easr.de/ - European Association for the Study of Religions (EASR)

http://www.iwfs.org/ - International Wine & Food Society (IW&FS)

http://bulgariatravel.org/bg/ - Официален туристически портал на България

http://www.baatbg.org/ - Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ)

http://www.bubspa.org/ - Български съюз по балнеология и СПА туризъм (БСБСПА)

http://bulgariandrinks.com/ - Национална лозаро-винарска камара

Средства за оценяване:

- писмено изложение

- устен изпит