TURD100 Управление на конкурентоспособността в туризма

Анотация:

Курсът по Управление на конкурентоспособността в туризма интерпретира въпроси, свързани с проучване конюнктурата на пазара, конкурентното предимство и конкурентоспособността и възможните ситуации на конкуренция. Специално внимание е обърнато на параметричната и функционална конкурентоспособност. Представени са различните евристични механизми за повишаване на конкурентоспособността. На прагматично равнище са изяснени системите за управление на конкурентоспособността и прилаганите при тях конкурентни стратегии.

прочети още
Туризъм

Преподавател(и):

проф. Манол Рибов  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Имат познания в областта на проучванията на конюнктурата на пазара и възникващите ситуации на конкуренция, както и възможните механизми за повишаване на конкурентоспособността на туристическия продукт от позициите на системния подход.

2) могат:

• Да вземат управленски решения в различни ситуации на конкуренция, осигуряващи конкурентноспособни позиции на предприятието на туристическия пазар.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Маркетинг в туризма

• Мениджмънт в туризма

• Икономика на туризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Рибов М., Управление на конкурентоспособността, С., Тракия М, 2003

• Рибов М., Конкурентни предимства в туризма, Тракия М, 2011

• Рибов М., Системи за качество и конкурентоспособност, С., Тракия М, 2013

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНE:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ

КУРСОВ ПРОЕКТ 50% 50%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА 50%

ФИНАЛЕН ИЗПИТ

КУРСОВ ПРОЕКТ 50% 50%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ЗАДАДЕНА ТЕМА 50%