MPCD103 Комуникация и нови медийни платформи

Анотация:

Курсът по |”Kомуникация и нови медийни платформи“ е ориентиран към студенти от Докторска програма “Медии и обществени комуникации” и включва 30 часа под формата на е-презентации, изследвания и 10 часа самостоятелна работа/в специализирани web форуми и групи/.

прочети още
Медии и обществени комуникации

Преподавател(и):

доц. Евелина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• Студентите ще придобият знания в сферата на комуникацията и новите медийни платформи като същевременно се анализира европейски и международен опит в областта. Студентите ще се запознаят с комуникационните и информационни модели и структури на съвременните иновационни организации и европейски платформи за управление на знание. Ще придобият базисни знания за анализ на новите медии и системите за обработка на знание

2) умения:

• Да анализират и правят анализ на комуникационните характеристики на модерните европейски медии и институции, като част от информационното общество в Европа.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Базисни познания по комуникации; Да притежават медийна и дигитална грамотност; Да познават основните модели за изследване на медийни ситуации. Да имат задълбочени познания в сферата на масовите комуникации и да умеят да използват теоретичните си.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Развитието на комуникационните технологии, през последните десет години и тяхното влияние за появата на нов тип интелигентни и интерактивни медии /
  2. Big data, машинно обучение, кибер медии/.
  3. Основните характеристики, особености на високо-технологичните медии и как те променят културната, социална и информационна картина в модерните общества, ориентирани към знанието.
  4. Комуникационни практики и модели, водещи до по-висока комуникационна компетентност на медийния бизнес.
  5. Анализ на европейски и международен опит в областта
  6. Комуникационните и информационни модели и структури на съвременните иновационни организации и европейски платформи за управление на знание

Литература по темите:

Информационен домейн@ интелигентни и смарт комуникации

Издател:Фондация-Буквите, 2019 Формат: epub

Глейк, Джеймс. Информация. История. теория. Поток, М, АСТ Corpus, 2013,

Интерактивни стратегически комуникации, изд. НБУ, 2012

Стратегически комуникационен мениджмънт, изд. Сиела, 2005 г.

Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009 г.

Годишник на Департамент по масови комуникации. Нов Български университет. 2015-2020.

Списание “Наука” изд. СУБ, бр.4/2006; бр3/2004; бр.5/2002

Списание „Computer world”, България. октомври, 2016г.

Handbook of New Media. Student Edition.

Leah A Lievrouw

Sonia Livingstone

2006. SAGE Publications Ltd

Understanding New Media. SECOND EDITION.

Eugenia Siapera

2018. SAGE Publications Ltd

21st Century Communication: A Reference Handbook, Volume 1

William F. Eadie

SAGE, 2009 - Language Arts & Disciplines

Communication Power,

Manuel Castells

OUP Oxford, Aug 29, 2013 - Business & Economics.

Wiener, Norbert. Cybernetics or control and communication, in the animal and the machine. Second edition. The MIT press. Cambridge, Massachusetts.1965

www.melcrum.com;

www.iabc.com;

http://kmrusi.blog.bg;

Communication World/Magazine of Communication Management, published by IABC; issued 2010-2017.

Management Communication Quarterly, issued 2010-2017.

Journal of computer mediated communications. Issued 2009-2017

Internet ресурси:

1. http://e-edu.nbu.bg

3. http://www.europa.eu

4. www.brint.com/km/

5. knowledgemanagement.ittoolbox.com

6. http://knowledgemanagement.ittoolbox.com/

Средства за оценяване:

ТЕСТ 30%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 10%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА-50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 10%

Test-10%

Course project-60%;

Presentation at the NBU seminars-30%