MPCD102 Мениджмънт в електронните медии

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, които представят различна форма на учебна натовареност:

• теоретично представяне на материята – 16 часа;

• семинарни и практически – 14 часа (изискват конкретна активност от страна на студентите - предполагат предварителна писмено подготовена тема в конспектиран вид и участие в дискусия, решаване на казуси).

прочети още
Медии и обществени комуникации

Преподавател(и):

доц. Стойко Петков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса:

• знаят и познават:

класическите теории за управление; индустрията на електронните медии; структурата и принципите на организация и управление на електронна медийна станция; политика към управлението на творчески персонал; програмиране и програмни стратегии в тв и радио.

• могат:

да се ориентират в сложния свят на електронното медийно пространство; да изследват теорията и практиката на прилагането на медийна политика чрез програмиране; да боравят с управленски инструментариум и да вземат управленски решения.


Предварителни изисквания:
Знания и/или умения:

- познания по комуникация, електронни медии – радио и телевизия.

- да владеят основни аналитични техники.

- да познават основите на медийното законодателство и авторското право

- да познават основите на индустрията на електронните медииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Определение на мениджмънта. Теории за управлението.
 2. Управленски нива и функции.
 3. Управление на персонала.
 4. Планиране и стратегия.
 5. Възнаграждение, обезщетения и други форми на икономическа мотивация.
 6. Колективен трудов договор и синдикати.
 7. Програмиране.
 8. Програмен отдел.
 9. Програмиране в радиото.
 10. Програмиране в телевизионна станция.
 11. Фактори, които оказват влияние върху програмирането. Програмни стратегии.
 12. Видове електронни медии.
 13. Обществена,авторитарна телевизия и комерсиални ел. станции.
 14. Кабелни системи.
 15. Обобщение.

Литература по темите:

- Ангелова, Вяра. Световното радио - модели на развитие. С.: Експреспринт ООД. 2008

- Дракър, Питър. Ефективният ръководител

- Занкова, Бисера. Студии по медийно право. Сл: Нова звезда, 1997

- Закон за авторското право и сродните му права. С.: СИБИ, 2016;

- Кодекс на труда. С.: Абагар,2014

- Мелтев, Михаил. Кино и електрони медии. С: НБУ, 2012;

- Мелтев, Михаил. Телевизията – културна индустрия. С.:Титра, 2007.

- Огнянова, Нели. Аудиовизуална политика и законодателство на Европейския съюз. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2005

- Banks, P.,B. Waisfisz: Intercultural Competencies: Turning Global Strategy into Tangible Realiyy, ITIM,2005

- Joseph R. Dominic - The Dynamics of Mass Communication - McGraw-Hill,Inc.1990;

Средства за оценяване:

Текущото оценяване се провежда върху следните задачи:

- Реферат и казус върху първи раздел (Развитие на управленските теории),

- Ел тест върху втори (Управление на персонала),

- Ел. Тест върху трети раздел (Управление и програмиране на електронните медии)