FILD119 Съвременни подходи в преподаването на устен превод

Анотация:

Теория и практика на превода

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р
проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: