FILD115 Моделиране на превода. Видове модели

Анотация:

Курсът е продължение на основния курс по Увод в теорията и практиката на превода. Целта му е да запознае студентите с основните лингвистични, културологични и комуникативни модели на превода и с най-често използваните в процеса на превода трансформациил. Лекциите се основават на подбрани текстове, за да се онагледи теорията. Докторантите трябва да подготвят самостоятелни разработки върху някой или някои от разглежданите въпроси. Курсът цели да стимулира самостоятелната творческа работа, както и четенето на специализирана литература. Той изпълнява и допълнителната задача да бъде практическо обучение по превод на принципа “как го правя и защо го правя така”.

прочети още
Теория и практика на превода

Преподавател(и):

доц. Анушка Леви  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса докторанти

ще знаят

- основните постановки на съвременната теория на превода

- видовете модели на превода и тяхното приложение

ще могат

- да анализират критически преводни текстове

- да прилагат теоретичните постановки в практиката


Предварителни изисквания:
- основни познания по теория на превода

- известен преводачески опитФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Garcia Yebra V. Teoria y practica de la traduccion. Madrid: 1993.

2. Garcia Yebra V. En torno a la traduccion. Madrid: 1985.

3. Hatim B., I. Mason. Discourse and the Translator. London: 1990.

4. Levi A. “La traduccion del espanol al bulgaro: sistema, norma, uso” (Esbozos para una Teoria de la traduccion del espanol al bulgaro y viceversa). IN Simposio internacional. Actas (40 aniversario de la Licenciatura en Filologia Espanola en la Universidad de Sofia SanClemente de Ojrid). Sofia: 2002.

5. Mounin G. Lеs problemеs teoriques de la traduction.

6. Newmark P. A Textbook of Translation. London: 1987.

7. Nida E. A., C. Taber. Teoria y practica de la traduccion. Madrid: 1978.

8. Steiner G. After Babel. Aspects of Language and Translation. New York: 1975.

9. Бархударов Л. “Язык и перевод”. Москва: 1975.

10. Васева И. “Стилистика на превода”. София: 1989.

11. Владова И. “Превод и време”. София: 1988.

12. Влахов С., С. Флорин. “Непреводимото в превода”. София: 1990.

13. Комиссаров В.”Теория перевода”. Москва: 1990.

14. Рецкер Я. “Теория перевода и переводческая практика”. Москва: 1974.

15. Федоров А. “Основы общей теории перевода (лингвистический очерк)”. Москва: 1968.

16. Швейцер А. “Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты”. Москва: 1988.

17. Генцлер

Средства за оценяване:

- преводи

- критически анализ на преводи

- реферати