FILD114 Превод, терминология и компютърна лингвистика

Анотация:

Докторантите се запознават с възможностите за автоматино извличане на терминология и с езиковите технологии в помощ на преводаческата дейност.

прочети още
Теория и практика на превода

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- Знания и умения за работа с лингвистичен софтуер

- Знания и умения за разпознаване, автоматично извличане и превод на терминология.
Предварителни изисквания:
- Добра чуждоезикова подготовка;

- Добра езикова грамотност;

- Добри умения за работа със софтуер.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Robert Dale, Herman Moisl, Karold Somers (eds.) Kandbook of Natural Language Processing. Marcel Dekker, 2000.

Emile Delavenay. La machine a traduire. Presses universitaires de France, 1959.

John Hutchins. Machine Translation. General Overview. In R. Mitkov: The Oxford handbook of Machine Translation. Oxford University Press 2003, 501-511.

Ruslan Mitkov. The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford University Press, 2003.

Jonathan Slocum. A Survey of Machine Translation. Its History, Current Status and Future Prospects. In: Computational Linguistics Vol 11 N.1, 1-17.

М. Стамболиева. Компютърна лингвистика. Проблеми и перспективи, кн. 1. АНАБЕЛА 2012, ISSN 1314-6823.

Средства за оценяване:

Проектна работа и портфолио.