APLD205 Антропология на мобилността (подходи и изследвания)

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с основни концепции за мобилността, конструирането и инструментализирането на тези концепции в исторически план. Акцентът е насочен към времето на „пост-модерността“ и контекста на глобализация след 80-те години на 20 в. Разглеждат се идеи, свързани с нови форми на движение на население като „туризъм“, „професионална мобилност“ , „мобилност в мегаполисите“, урбанизация на света и др.

• Курсът цели задълбочаване на критическото мислене у студентите и развитие на знания и умения за създаване на научни текстове (деконструиране и конструиране отново на социални реалности)

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• Знания в сферата на социалните и хуманитарните науки на ниво магистърско образование – МА програма по културна антропология, градски изследвания, социални изследвания и др.

• Умения за конструиране на научен текст (статия).


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Анна Кръстева (съст.). От етничност към миграция. НБУ, 2004.

Антропологични изследвания. Т. 1-5. С., НБУ.

Арджун Ападурай. Свободната модерност. С.,

Топоров, В. Н. 1993: Эней – человек судьбы (К “средиземноморской” персонологии). Ч. І. Радикс. М.

Языковые данни и этнокультурный контекст Средиземноморья. М., 1978.

Francois Laplantine

Marc Auge. L’impossible voyage. Payot.

Marc Auge. Pour une anthropologie de la mobolite. Payot, 2009.

Saskia Sassen. The Global City: New York, London, Tokyo. PUP, Princeton, 1992.

Michel Wieviorka (sous la dir. de). Les sciences sociales en mutation. Eds. Sciences Humaines, 2007.

Central and Eastern European Library (CEEOL) – електронен ресурс за хуманитаристични и социални изследвания, осигурен от библиотеката на НБУ;

Средства за оценяване:

• Задачи –съобразени с конкретната тема на дисертацията на докторанта и курса.