APLD202 Трансгранична миграция (изследване, процеси, проблеми)

Анотация:

Курсът предлага задълбочено познание в съвременната интердисциплинарна област на миграционните изследвания. Включва запознаването с актуални изследователски подходи, както и на широко цитирана специализирана литература върху миграцията, с акцент върху трансграничната миграция. Целта е да се изгради у студенти систематично познание по проблематиката, както и да се развият умения за самостоятелна изследователска работа върху миграцията.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Магдалена Елчинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1. знаят

основни термини и методи за изследване на миграционните процеси

водещи публикации върху трансграничната миграция

значими теренни изследвания в областта на миграцията

2. могат

да четат критично специализирана литература по темата

да анализират задълбочено съвременни форми и случаи на трансгранична миграция

да разработят, планират и проведат собствено теренно изследване по проблеми на трансграничната миграция


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ганева-Райчева, В. (2004), Българите в Унгария – проблеми на културната идентичност. София: БАН.

Генчева, Р. (2009), ‘Kaк да мислим постсоциалистическата вътрешна миграция в България (1989–2006) - Aнтропологични изследвания, т. 7. София: НБУ.

Eлчинова, М. (съст.) (2009), Конструиране на Европа. Миграция, евроинтеграция и културна идентичност. - Български фолклор, кн. 2, 7-21.

Желязкова, A. (съст.) 1998. Meжду носталгията и адаптацията. Българските турци в Турция. София: IMIR.

Kарамихова, M. (2004), Aмерикански мечти: Пътеводител сред първата генерация имигранти. София: Kротал.

Кръстева, А. (съст.). (2004a) Oт етничност към миграция. София: НБУ, 30–59.

Кръстева, А. (2014) От миграция към мобилност: Политики и пътища. София: НБУ.

Христов, П. (съст.) (2010), Балканската миграционна култура: исторически и съвременни примери от България и Македония. София: Парадигма.

Bommes, M., and E. Morawska (eds.) 2005: International Migration Research: Constructions, Omissions and the Promises of Interdisciplinarity, Ashgate Publishing, Aldershot, U.K., Burlington, U.S.A., 1–16.

Eade, J. and Y. Valkanova (eds). 2009: Accession and Migration. Changing Policy, Society, and Culture in an Enlarged Europe. Ashgate, Farnham, England, Burlington, USA.

Passerini, L., D. Lyon, E. Capussotti and I. Laliotou (2007) (eds), Women Migrants from East to West: Gender, Mobility and Belonging in Contemporary Europe (New York and Oxford: Berghahn).

V e n t u r i n i, A. 2004: Postwar Migration in Southern Europe, 1950-2000. An Economic Analysis. Cambridge, UK, New York, USA: CUP.

Средства за оценяване:

Съставяне на разширена библиография върху миграционни изследвания

Курсова работа