APLD200 Етнически и конфесионални общности в Европа

Анотация:

• Курсът има за цел да запознае студентите с основни концепции за общностити в исторически ракурс, тяхното конструиране и инструментализиране. Акцентът е насочен към Балканите и конструирането на общности и “локалности” в контекста на глобализиращи процеси в сферата на икономиката, информационния обмен, културата.

• Курсът цели задълбочаване на критическото мислене у студентите и развитие на знания и умения за създаване на научни текстове (деконструиране и конструиране отново на социални реалности)

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Ирена Бокова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни концепции за общностите в историческа перспектива в контекста на развитието на антропологията и социологията;

• Основни концепции за общностите, базирани на изследователски дейности на Балканите, в различни исторически периоди;

• Идеи на водещи учени в сферата на социалните и хуманитарните науки, интерпретиращи отношенията етнично и религиозна като инструментариум;

• Основни тенденции и политики в сферата на етничното и религиозното в европейски контекст (и в историческа перспектива).

2) могат:

• Да деконструират явления и факти в сферата на етничното и религиозното в контекста на политически системи и разнообразни социални контексти…………………………..

• Да конструират научни текстове въз основа на наблюдения на явления и факти в сферата на етничното и религиозното и да осъществяват анализ с оглед на културни политики и социални употреби на етничното и религиозното.


Предварителни изисквания:
Не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография

Central and Eastern European Library (CEEOL) – електронен ресурс за хуманитаристични и социални изследвания, осигурен от библиотеката на НБУ

Анна Кръстева (съст.). Общности и идентичности в България. Петекстон, С. 1999.

Анна Кръстева (съст.). От етничност към миграция. НБУ, 2004.

Антонина Желязкова. Етнология на суфитските ордени – еория и практика. ИМИР, С., 2001.

Евгения Мицева. Арменците в българия – култура и идентичност. ИМИР, С.,2001.

Елена Маришуакова, Веселин Попов. Циганите в България. Клуб 90, С., 1993.

Евреите по българските земи. Анотирана библиография (съст. Ж. Ескенази, А. Криспин))

Жени Пимпирева. Каракачаните в България. ИМИР, С., 1998.

Зигмунт Бауман. Общността. Лик, С., 2003

Лилия Колова (съст.). Техните гласове. С., 2002.

Локални общности – 1(Ирена Бокова - съст.). Културна идентичност – традиции – регионална принадлежност. С., 2000. ИК “Яр”.

Надя Данова и др. (съст.). Представата за другите на Балканите. С., 1995.

Светлозар Елдъров. Католиците в България (1878-1989). ИМИР, С., 2001.

Съдбата на мюсюлманските общности в България. Т. 1-7, С.,1997 -2006..

Улрих Бюксеншюти. Малцинствената политика в България. ИМИР, С.,2000.

Идентичността (Ирена Бокова - съст.). Български фолклор, 1998, кн. 1-2.

Ислям и народни традиции(1-4). Български фолклор (съст. Л. Миков и др.)

Родова памет и фолклорна култура (Магдалена Елчинова – съст.), БФ, 2004.

Град и наследства (Ирена Бокова, В. Райчева - съст.). Български фолклор, 2004, 1-2 .

Социологически проблеми. Град – граници - гражданство (И. Дичев – съст.), 2003, № 4, 88-102.

Хуманитаристични изследвания за Родопите в началото на ХХІ век. Смолян, 2007. Печатница Принта-Ком. (издава РИМ "Стою Шишков - Смолян), 50 - 64.

Антропологични изследвания. Т. 1-5. С., НБУ.

Балканите като метафора. Между глобализацията и фрагментаризацията (под редакцията на Д. Биелич и О. Савич). ИК “Труд”. С. 2004.

Балкански културни взаимоотношения. С., 1980.

Балкански идентичности. С., 2001.

Балкански идентичности. Т. 4. С., 2003.

Балканските идентичности в българската култура. Изд. “Кралица Маб”. С., 2003.

Госийо, Ж.-Фр. Етничност и власт на Балканите. Изд. ЛИК. С., 2005.

Дел’Агата, Дж. Студии по българистика и славистика. Библиотека Български месечник, С., 1999.

Евзлин, М. Космогония и ритуал. М., 1983.

Живков, Т. Ив. Етничният синдром. С., 1994.

Иванов, В. Вс., В. Н. Топоров. Древние Балканы как ареал межязиковий и межкультурных динамических взаимодействий. – В: Историчесские и историко-культурные процессы на Балканах. Т. 7. М., 1982.

Кръстева, А. (съст.). Общности и идентичности в България. Петекстон. С., 1999.

Представата за “другия” на Балканите. Н. Данова и др. (съст.). С., 1995.

Стайнова, М. Османски изкуства на Балканите ХV – ХVІІІ в. С., 1995.

Тодорова, М. Балкани, балканизъм. Фондация за бълг. наука и култура. С., 2000.

Тодорова, М. Балканското семейство. Историческадемография на българското общество през Османския период. Изд. Amicitia. С., 2002.

Топоров, В. Н. 1993: Эней – человек судьбы (К “средиземноморской” персонологии). Ч. І. Радикс. М.

Фол, А. Древната култура на Югоизточна Европа. УИ “Св. Климент Охридски”. С., 1998.

Цивьян, Т. Лингвистические основы балканской модели мира. М., 1991.

Языковые данни и этнокультурный контекст Средиземноморья. М., 1978.

Barth, Fr. Les groupes ethniques et leurs frontieres. – In: Poutignat, Ph., J. Streiff-Fenart. Theories de l’ethnicite. PUF, 1995.

Poutignat, Ph., J. Streiff-Fenart. Theories de l’ethnicite. PUF, 1995.

Средства за оценяване:

Писмен текст в обед от 35-40 с. и дискусия