APLD108 Докторантски семинар по антропология

Анотация:

Димпломантският семинар има две цели - да представи изследвания от водещи изследователи и подготовката на докторантите по изследователските тези, за да създаде среда на дискусия и обмен на идеи за теренни изследвания.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

проф. Васил Гарнизов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Семинарът дава

- знания за основни подходи в теренните изследвания в съвременността; за концепции и подходи в изследователската работа, свързани с рефлексията на антрополога и взаимодействието със събеседниците;

- умения за изграждане на изследователски обект; за превръщане на наблюдението и интервюто в текст - словесен, визуален и др.; за адекватност на подходите към проблематиката и терена.
Предварителни изисквания:
Получена магистърска степенФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Изготвя се от докторанта с помощта на преподавателя по темата на съответната дисертация.

Средства за оценяване:

1. Писмен текст въз основа на представена теза.

2. Проект за теренно изследване.

3. Участие в дискусиите в семинара.