BULD005 Романът и цветът - от Стендал до Орхан Памук

Анотация:

Курсът съдържа информация за внушенията за цвят, които могат да имат и значения за нецвят, в различни романи от различни литератури. Областта е семиотика на цвета. Като методологическа основа служат изследванията върху цветовостта в романите на Емилиян Станев, Димитър Талев. Докторантите прилагат наученото в свои есета/курсови работи/реферати върху романи от други автори.

прочети още
Теория и история на литературата

Преподавател(и):

проф. Мони Алмалех  д.н.
доц. Емилия Дворянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

- в някои романи има система от цветови характеристики, които дублират информацията от сюжета;

- това е възможно поради факта, че различните думи означаващи цвят имат и значения за нецвят;

- езикът на цветовете е система, в която на цветовете/думите за цвят се приписват универсални и неуниверсални значения за нецвят;

- при наличие на такава система тя действа на равнище езиково подсъзнание;

- не във всеки роман има система от цветови характеристики, които действат като втори канал за информация спрямо първия, сюжета и персонажите;

- цветовите наличия в романа имат естетическо въздействие, което е различно от цветовия език, действащ подсъзнателно


Предварителни изисквания:
Добра литературно-историческа подготвеност.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Алмалех, 1997: М. А л м а л е х. Цветовете в Балканския фолклор. Езикът на цветовете. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1997, София.

Алмалех, 1997-98: М. А л м а л е х. Норма на българските словесни асоциации на термини за цвят. - В: Български език, 1997-98, № 2, 71-88.

Алмалех, 1999: М. A l m a l e c h. Bulgarian Norm of Word Associations for Color Terms. - In: Proceedings of the 5-th International Congress of the International Society of Applied Psycholinguistics, Ed. M. de G.Pinto, J. Veloso, B. Maia, Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Porto, pp. 103-105.

Алмалех, 2001: М. А л м а л е х. Цвят и слово: Психолингвистични и прагматични аспекти. Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 2001,София.

Алмалех, 2003: М. А л м а л е х. Семантика на бяло и черно в Стария завет. - В: Проблеми на изкуството, 2003, № 3, 12-20.

Алмалех, 2006а: М. А л м а л е х. Корени. Семиотика на цвета. „Велес”, 2006, София.

Алмалех, 2006б: М. А л м а л е х. Слово и цвят: психолингвистични и прагматични аспекти. – В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Факултет „Славянски филологии”, т. 91. Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 2006. 79-146.

Алмалех, 2006в: М. А л м а л е х. Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света (върху иврит, български и други езици). Университетско издателство „Св. Климент Охридски”. София, 2006. 479 c.

Алмалех, 2007: М. А л м а л е х. Езикът на цветовете. Цветовете в балканския фолклор; Библейско чревено; Рекламата – цвят и символи. „Аскони-издат”, 2007, София.

Берлин, Кей, 1969: B e r l i n, B., P. K a y. Basic Color Terms: Their Universality and Evolution, Berkeley, Los Angeles, 1969, University of California Press.

Вайтман, 1973: S. W e i t m a n. National Flags: A Sociological Overview, In: Semiotica, Mouton & Co. N.V. Publishers, The Hague, 1973, vol. 4, 328-367.

Вежбицка, 1990: A. W i e r z b i c k a. The Meaning of Color Terms: Semantics, Cultures and Cognition. - In: Cognitive Linguistics, 1990, vol. 1-1, pp. 99-150.

Герганов, 1984: Е. Г е р г а н о в. Български норми за словесни асоциации. Под общата редакция на Е. Герганов, Наука и изкуство, 1984, София.

Гитева, 2007: Ирен Г и т е в а. Цветовата теория на Алмалех. – В: страница ЮЕСЦИ, НБУ

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/semiotichni/7.pdf

Дачев, 1997: М. Д а ч е в. Семиотика на цвета в поетичния текст. Издателски център на Народното събрание, 1997, София.

Иванов, 2002: И. И в а н о в. Флаговете на страните по света. ИК „Петър Берон”, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, 2002.

Мехмедова, 2006: Мюжден М е х м е д о в а. – В: LiterNet е-списание за литература, критика и хуманитаристика, 2006 № 10. http://liternet.bg/publish19/m_mehmedova/orhanpamuk.htm

Средства за оценяване:

ТЕКУЩ КОНТРОЛ: ИЗПИТ:

50 %, съставени от следните компоненти: 50 %, съставени от следните компоненти:

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 50 % УСТЕН ИЗПИТ 50.%

ЕСЕ 50 %

РЕФЕРАТ 50 %

ДИСКУСИЯ 50 %

4. Дата на провеждане на текущия контрол: в края на семестъра студентът предава курсова работа / реферат / есе, в което се вижда, че прилага наученото.

5. Допълнителни обяснения за изпитните материали и критериите за оценяване: Оценката се оформя от дискусии, от курсова работа / реферат / есе и от устен изпит, на който се обсъжда есето/ курсовата работа и широк кръг от казуси, свързани с цвета в романите