BULD003 Теоретическите литературоведски дебати на ХХ век

Анотация:

Курсът си поставя за цел да разгледа опредени теоретически дебати в литературознанието на ХХ в. Той няма да бъде толкова исторически и информативен, колкото проблемен. Ще се анализират не само приложените стратегии в литературоведските дебати, но и неявните потенциални стратегии. В курса ще се търси актуалността на разгледаните литературоведски дебати.

прочети още
Теория и история на литературата

Преподавател(и):

доц. Морис Фадел  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Важни литературоведски дебати през ХХ в.

2) могат:

• Познавайки определени дебати в литературознанието на ХХ в., сами да инициират и участват в литературоведски дебат.


Предварителни изисквания:
ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания върху литературата и литературознанието, придобити в бакалавърската и магистърската степен на обучение.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Христов, Тодор. Литературността. Издателство “Алтера”, С., 2009.

Томашевский, Б., Теория литературы. Поэтика, М. 1925.

Brooks, Cleanth, John Thibaut Purser and Robert Penn Warren, eds. An Approach to Literature. 5th ed. Englewood Cliffs: Prentice, 1975.

Derrida, Jacques. "'This Strange Institution Called Literature': An Interview with Jacques Derrida." In Derrida, Acts of Literature. Ed. Derek Attridge. London: Routledge, 1992. 33-75.

Castle, Gregory. Blackwell Guide to Literary Theory. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007.

Lemon, Lee T., and Marion J. Reis. Russian Formalist Criticism: Four Essays. Lincoln: U of Nebraska P, 1965.

Miller, J. Hillis. On Literature. New York: Routledge, 2002.

Wellek, Rene, and Austin Warren. Theory of Literature. 3rd. rev. ed. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.

Средства за оценяване:

Писмени задачи - 80%

Устен изпит - 20%