HACD955 Образ, знак, символ в средновековната култура

Анотация:

Курсът представя възможност за навлизане в теорията на средновековното изкуство, разглеждайки различни подходи към интерпретацията на средновековния образ.

Целта на курса е студентите да получат методологическа подготовка за по-задълбочено познание върху спецификата на средновековното мислене и трансформцията на идеите във визуални образи.

прочети още
Визуално-пластични изкуства

Преподавател(и):

доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Въвежда в основните терминологични и методологически платформи на различните подходи в интерпретацията на средновековното изкуство.

Запознава с трудовете и идеите на най-изтъкнатите изследователи на средновековното изкуство и култура.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат познания върху историята и хронологията на отделните етапи на средновековното изкуство.

Да познават спецификата на средновековното изкуство в различните етапи и периоди в отделните географски райони на Европа.

Да са запознати с най-знаковите паметници на изкуството на отделните райони и култури.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЛИТЕРАТУРА:

ИЗВОРИ

Internet Medieval Sourcebook

http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html

Августин, Аврелий. За природата на доброто, С, 1992;

Августин, Аврелий. Изповеди, С, 2006;

Боеций. Утешението на Философията, С, 1993.

Евтимий Патриарх. Съчинения. С., 1990.

Екхарт, Майстер. Проповеди и трактати, С, 1995

Йоан Дамаскин. Точно изложение на православната вяра.С., 1996

Лонгин. За възвишеното, С, 1985 .

Максим, Изповедник, Диспут с Пир , С, 2002

Окам, Уилям. Избрано, С, 2002 .

Петканова, Донка. Старобългарска литература. Енциклопедичен справочник. С., 2003.

Православен катехизис и послание..С., 1991.

Тома от Аквино, За човека, С, 1995 .

Тома от Аквино, Сума на теологията, Кн. 1, въпрос 1-12, С, 2002 .

Тома от Аквино, Сума на теологията, Кн. 1, въпрос 44-49, С, 2003 .

Тома от Аквино, Сума на теологията, Ч. 1, С, 2003

ТЕОРЕТИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура.- В книге: М.М. Бахтин как философ. М., 1992, с. 7-19 Первая публикация: "Россия — Russia", Венеция, № 6, 1988, с. 119—130.

Аверинцев С.С. Золото в системе символов ранневизантийской культуры. – В: Поэтика ранневизантийской литературы. СПб.: Азбука-классика, 2004, с. 404-425.

Аверинцев, С. С. Символика раннего Средневековья. (К постановке вопроса). В сб.: Семиотика и художественное творчество, Москва, "Наука",1977, с. 308—337.

Аверинцев, С. С. Судьбы европейской культурной традиции в эпоху перехода от античности к средневековью – В: Из истории культуры средних веков и Возрождения. - М., 1976. - С. 17-64)

Аверницев, С. Ранновизантийска литературa: Традиция и поетика. Издателство Тавор,

Алмалех, Мони. Езикът на цветовете. С., 2007.

Алмалех, Мони. Цветът на петокнижието, С, 2006

Барт, Ролан. Camera Lucida, С., 2001

Барт, Ролан. Въображението на знака, С., 1991

Барт, Ролан. За Роланд Барт. С., 2005

Барт, Ролан. Митологии.С., 2005

Барт, Ролан. Подготовката на романа. С., 2006

Барт, Ролан. Система на модата. С., 2006

Барт, Ролан. Фрагменти на любовния дискурс.С., 2005.

Бахтин, М. Творчеството на Франсуа Рабле и народната култура на Средновековието и Ренесанса.

Беноа, Лю. Знаци символи и митове. С., 2000,

Бенямин, Валтер. Озарения, С, 2000.

Бенямин, Валтер. Художествена мисъл и културно самосъзнание, С, 1989

Бергсон. Интуиция и интелект, С, 1997 .

Бердяев, Николай. Ерос и личност. Философия на пола и любовта, С, 1992.

Бердяев, Николай. За робството и свободата на човека. С., 1992.

Бердяев, Николай. Извори и смисъл на руския комунизъм, С, 1994.

Бердяев, Николай. Мирогледът на Достоевски, С, 1992.

Бердяев, Николай. Новото средновековие. С., 2003.

Бердяев, Николай. Предназначението на човека, С, 1994

Бердяев, Николай. Смисълът на творчеството, С,1994.

Бердяев, Николай. Философия на неравенството. С., 1994.

Бердяев, Николай. Царството на духа и царството на кесаря. С., 2002.

Богданов Богдан. Орфей и древната митология на Балканите, С, 1991

Богданов Богдан. Промяната в живота и текста, С, 1998 .

Богданов, Богдан. Европа разбирана и правена, С, 2001

Богданов, Богдан. Отделно и заедно, С, 2005

Богданов, Богдан. Симпозион. Сб. в чест на Б. Богданов, С, 2000

Бодрияр, Жан. Глобализацията като културен шок. С., 2007,

Бодрияр, Жан. Илюзията на края, С, 1995

Бояджиев, Цочо, Георги Каприев. Средновековни философи, част I, С, 1994.

Бояджиев, Цочо. Античната философия като феномен на културата. С., 1990.

Бояджиев, Цочо. Две университетски лекции, В. Търново, 1997.

Бояджиев, Цочо. Играта през Средновековието. С., 2005.

Бояджиев, Цочо. Кръговрат на духа, С, 1998.

Бояджиев, Цочо. Нощта през Средновековието, С, 2000.

Бояджиев, Цочо. Пет средновековни философски трактата, С, 1989.

Бояджиев, Цочо. Разум и възвишеност. Сб. в чест на Димитър Аврамов, С, 2004.

Бояджиев, Цочо. Ренесансът на ХII век, природата и човекът, С, 1991.

Бояджиев, Цочо. Студии върху Средновековния хуманизъм, С, 1988. Инв.№103, 1/Б73

Бояджиев, Цочо. Философия на европейското Средновековие, С, 1994.

Браун Питър. Светът на късната античност С., 1999 .

Браун, Питър. Власт и убеждение в късната Античност, С, 2004 .

Браун, Питър. Култът към светците, С, 2000 .

Браун, Питър. Тялото и обществото, С, 2003 .

Бычков, В., Руская средневековая естестика, Москва, 1992 .

Вебер, Макс. Протестантската етика и духът на капитализма. С., 2004.

Вернан, Жан-Пиер. Индивидът, смъртта, любовта, С, 2004 .

Ворингер, О. Проблеми на готическата форма.

Гагова, Красимира. Средновековна Европа Х-ХІІІ в..С., 2007..

Гадамер, Ханс-Георг. Актуалността на красивото, С, 2000.

Гадамер, Ханс-Георг. Истина и метод, С, 1997.

Гадамер, Ханс-Георг. История на херменевтиката, С, 1994.

Гуревич, Арон. Проблеми на средновековната народна култура, С, 1985 .

Гуревич, Арон. Средновековния свят, С, 2005

Гуревич, А. Категории средневековой культуры

Гоф, Жак льо. Въображаемият свят на Средновековието, С, 1996 .

Гоф, Жак льо. Интелектуалците през Средновековието, С, 2003 .

Гоф, Жак льо.Цивилизацията на Средновековният Запад, С,1997 .

Дюби, Жорж. Трите съсловия и въображаемия свят на феодализма. Изд. Кама, 2007

Еко Умберто. Семиотика и философиа на езика, С, 1993

Еко, Умберто История на красотата Издателство: ИК "Кибеа", София, 2006.

Еко, Умберто. Кант и птицечовката, С.,2004,

Еко, Умберто. Пет морални есета, С.,1999,

Еко, Умберто. Семиотика и философия на езика, С., 1993,

Еко, Умберто. Трактат по обща семиотика.

Елиаде Мирча. В двора на Дионис, С, 1995 .

Елиаде Мирча. История на религиозните вярвания и идеи, Т 1, С, 1997 .

Елиаде Мирча. Ковачи и алхимици, С, 2000 .

Елиаде Мирча. Космос и история, Москва, 1987 .

Елиаде Мирча. Майтреи. Змията, С, 1989 .

Елиаде Мирча. Мит и реалност, С, 2001 .

Елиаде Мирча. Митове, сънища и тайнства, Прозорец, 2006

Елиаде Мирча. Митът за вечното завръщане, С, 1994

Елиаде Мирча. Образи и символи, С, .

Елиаде Мирча. Сакралното и профанното, С, 1998 .

Елиаде Мирча. Търсенето, С, 2000 .

Елиаде Мирча. Шаманизмът и архаичните техники на екстаза, С, 1996

Елиаде, Мирча. Трактат по история на религиите, С, 2002,

Знеполски, Боян. Херменевтични парадигми, С, 2007. .

Знеполски, Ив.Около Пиер Нора Места на памет. С, 2004.

Знеполски, Ивайло. Вебер и Бурдийо подход към инетелектуалците, С, 1985.

Знеполски, Ивайло. Езикът на желанията, С, 1985.

Знеполски, Ивайло. Езикът на имагинерния преход, С, 1997

Знеполски, Ивайло. Изследвания в чест на проф. Ивайло Знеполски, С,2002.

Знеполски, Ивайло. История, разказ, памет, С, 2001.

Знеполски, Ивайло. Около Жак Дерида, С, 2002.

Знеполски, Ивайло. Около Ранхард Козелек, С, 2003.

Знеполски, Ивайло. Около Умберто Еко, С, 2005.

Знеполски, Ивайло. Около Хабермас, С,2000.

Знеполски, Ивайло. Около Чарлз Тейлър. Религия и политика–безпокойствата на модерността..С.,2006

Знеполски, Ивайло. Пол Рикьор .Филосията пред предизвикателството на промените, С, 1998. .

Знеполски, Ивайло. Софийски диалози. Гласът на Жак Дерида, С, 2003.

Знеполски, Ивайло. Софийски диалози. Пол Рикьор, С, 1998.

Знеполски, Ивайло. Софийски диалози. Юрген Хабермас и Пол Рикьор, С, 2000.

Зонтаг, Сюзън. Болестта като метафора. СПИН и неговите метафори. С, 1999 .

Кант, Имануел. Педагогика. Спорът на факултетите, С, 1994 .

Канторовиц, Ернст. Двете тела на краля. Изследване на Средн. политическо богословие, С, 2004.

Каприев, Георги. Byzantica Minora, С, 2000

Каприев, Георги. Homo Spiritualis, С, 1991

Каприев, Георги. Августин, С, 1996

Каприев, Георги. Византийската философия, С, 2001 .

Касирер, Ернст. Митът. Философия на символичните форми, Т 1, С, 1998 .

Касирер, Ернст. Митът. Философия на символичните форми, Т 2, С, 1998 .

Киркегор, Сьорен. Въдворение в християнството, С, 1994 .

Леви-Стос, Клод. Дивото мислене, Плевен, 2002 .

Леви-Стос, Клод. Печалньнье тропики, Москва, 1984 .

Леви-Стос, Клод. Раса и история, С, 1997 .

Леви-Стос, Клод. Ревнивата грънчарка, С, 2001 .

Леви-Стос, Клод. Структурна антропология, Т. 2, С, 1995 .

Леви-Строс, Клод. Безсмъртната Вселена, С, 1998 .

Лосев, А.Ф. История античной эстетики, книга I, Москва, 1988.

Лосев, А.Ф. История античной эстетики, книга II, Москва, 1988 .

Лосев, А.Ф. История на античната философия, С, 1997 .

Лосев, А.Ф. Личность и абсолют, Москва, 1999 .

Лосев, А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии .

Лосев, А.Ф. Проблемът за символа и реалистичното изкуство, С, 1989

Майендорф, Йоан. Византйиско богословие, С, 1995.

Ницше, Фридрих. Антихрист, С,

Ницше, Фридрих. Веселата наука, С, 1994

Ницше, Фридрих. Воля за власт, книга I и II, С, 1996

Ницше, Фридрих. Воля за власт, книга III и IV, С, 1995

Ницше, Фридрих. Човешко, твърде човешко, С, 1993 .

Нич, Ришард. Светът на текста, С, 2005 .

Нозик, Норбърт. Анархия, държава и утопия, С, 2005 .

Пановски, Ервин. Готическа архитектура и схоластика. С., 2002 .

Тодоров, Цветан. Семиотика, реторика, стилистика, С, 2000 .

Успенски, Борис. Семиотика на културата, Том 1, С, 1992 .

Успенски, Борис. Семиотика на културата, Том 2, С, 2000 .

Успенский. Б.А.,"Правое" и "левое" в иконописном изображении // Сборник статей по вторичным моделирующим системам. Тарту, 1973.

Флоровскиий, Г. В. Восточные отцы IV века, Москва, 1992

Флоровскиий, Г. В. Восточные отцы V-VIII веков, Москва, 1992

Флоровскиий, Г. В. Пути русского богословия, Вильнюс, 1991

Фрейзър, Джеймс. Златната клонка, С, 1984 .

Фрейзър, Джеймс. Фолклорът на Стария Завет, С, 1989 .

Фройд Зигмунд. Аз и То, С, 1997. .

Фройд Зигмунд. Въведение в психоанализата, С, 1990.

Фройд Зигмунд. Въжделение и страдание, С, 1996 .

Фройд Зигмунд. Ерос и култура, С, 1991 .

Фройд Зигмунд. Естетика, изкуство, литература, С, 1991 .

Фройд Зигмунд. Изкуството на психоанализата, С, 1998, .

Фуко Мишел, Дерида. Лудостта. .

Фуко Мишел, Душевна болест и психология, С, 2006 .

Фуко Мишел, История на Лудостта в класическата епоха, С, 1996 .

Фуко Мишел. Анормалните, С, 2000 .

Фуко Мишел. Археология на знанието, С, 1996 .

Фуко Мишел. Власт, С, 1997 .

Фуко Мишел. Думите и нещата, София 1992 .

Фуко Мишел. История на сексуалността. Т. 1,.

Фуко Мишел. История на сексуалността. Т. 2, .

Фуко Мишел. Надзор и наказание, С, 1998 .

Фуко Мишел. Просвещение и критика, С, 1997 .

Фуко Мишел. Трябва да защитаваме обществото, С, 2003 .

Фуко, Мишел. Душевна болест и психология. С., 2006.

Фукс Едуард. Илюстрирана история на нравите, С, 1999.

Хайнцман Рихард, Философия на Средновековието, С, 2002 .

Хйойзинга, Йохан, Залезът на Средновековието, Панорама, София, 2002

Хьозинха, Йохан. Залезът на Средновековието, С, 2002.

Юнг Карл Густав. Архетиповете и колективното несъзнавано, Плевен, 1999

Юнг Карл Густав. Човекът и неговите символи, С, 2002 .

Юнг Карл Густав.Психология и алхимия, Плевен, 2001 .

Янакиев Калин, Три екзистенциално-философки студии. Злото. Страданието. Възкресението, С., 2005

Янакиев Калин. Диптих за иконите, С, 1998

Средства за оценяване:

Резюме на текст

Реферат на тема по конспекта