MBAD118 Испански език

Анотация:

Курсът има за цел да усъвършенства познанията по испански език в областта на бизнеса и юридическата комуникация. Запознава докторантите със специфична терминология, свързана с официалното писмено и устно общуване между фирми и институции. Работи се със специално избрани материали, които представят типични граматични и лексикални конструкции на бизнес испанския език.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-специализирана терминология на испански език от областта на правото и бизнеса;

основните особености на писмената и устната официална комуникация на испански език.

2) могат:

-да си служат с испански език за специфични цели;

-да използват свободно испански език в конкретни професионални ситуации;

-да поддържат официална комуникация с обществени институции;

-да пишат официални електронни писма;

-да правят презентации;

-да излагат доводи /да убеждават;

-да говорят пред публика, да приемат/отхвърлят предложения и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Предварителни познания по испански език на езиково равнище В1 или по-високо.

Общи познания по изучаваната специалност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Писмена комуникация: електронна поща, официални писма.
  2. Устна комуникация: специфични термини и обръщения.
  3. Развиване на презентационни умения.
  4. Специализирана търговска терминология.
  5. Водене на дискусия: излагане на аргументи, привеждане на доказателства, приемане /отхвърляне на становище.
  6. Развиване на умения за четене и разбиране на специализирани текстове: основни идеи, резюмиране.
  7. Запознаване с по-важните икономически организации в испаноезичния свят: Меркосур, Унасур, КАН и др.

Литература по темите:

Castro, Fr. et al. Еspanol en marcha 4. Madrid, Ed. SGEL, S.A.

Prisma Avanza ( B2). Madrid, Ed. Edinumen, 2004.

C. Carbó Marro, M.A. Mora Sánchez. De ley. Manual de español jurídico, Ed. SGEL, S.A., 2012.

C. R. De Juan, J. A. Fernández. Español en el ámbito jurídico. Madrid, Ed. Edinumen, 2010.

Teresa Forero, M. Saber usar el lenguaje. Montevideo, Arequipo Grupo Editorial, 2004.

Castro, Fr. Uso de la gramática española. Nivel avanzado. Madrid, Edelsa, 1997.

Sánchez Alonso, F. Lenguaje y estilo administrativo. Redacción de documentos. Escuela de Formación e Innovación, 2014.

A. Felices et al. Cultura y negocios. Madrid, ed. Edinumen, 2010.

J. Gómez de Enterría. Correspondencia comercial en español. Ed. SGEL, S.A., 1992.

Материали от интернет, специализирани сайтове.

Средства за оценяване: