MBAD116 Немски език

Анотация:

Курсът има за цел да усъвършенства знанията и уменията по немски език. Запознава докторантите със специфична терминология, свързана с формално и неформално писмено и устно общуване. Работи се със специално избрани материали, които представят типични граматични и лексикални конструкции на немския език в областта на бизнеса и администрацията.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

1) знаят:

- специализирана терминология на немски език от областта на правото, бизнеса и администрацията;

- основните особености на писмената и устната официална комуникация на немски език.

2) могат:

- да си служат с немски език за специфични цели;

- да използват свободно немски език в конкретни професионални ситуации;

- да поддържат официална комуникация с обществени институции;

- да пишат официални електронни писма;

- да правят презентации;

- да излагат доводи /да убеждават;

- да говорят пред публика, да приемат/отхвърлят предложения и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Предварителни познания по немски език на езиково равнище В1 или по-високо.

- Общи познания по изучаваната специалност.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Eismann, Volker. Wirtschaftskommunikation Deutsch NEU. B2 - C1. Stuttgart: Ernst Klett Verlag, 2018

Forßmann, Juliane, Hering, Axel. Deutsch in der Firma B1 - C1. München: Hueber Verlag, 2014

Riegler-Poyet, Margarete, Straub, Bernhard, Thiele, Paul. Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch. Berlin u.a.: Langenscheidt, 2008

Rohrer, Hans-Heinrich, Schmidt, Carsten. Kommunizieren im Beruf. 1000 nützliche Redewendungen. Berlin und München: Langenscheidt, 2008

https://ec.europa.eu/

https://european-union.europa.eu/index_de

https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-corner/learning-materials_de