MBAD115 Английски език

Анотация:

Курсът има за цел да усъвършенства познанията по английски език. Запознава докторантите със специфична терминология, свързана с формално и неформално писмено и устно общуване. Работи се със специално избрани материали, които представят типични граматични и лексикални конструкции на бизнес английския.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

проф. Дияна Янкова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

специализирана терминология на английски език от областта на правото и бизнеса;

основните особености на писмената и устната официална комуникация на английски език.

2) могат:

да си служат с английски език за специфични цели;

да използват свободно английски език в конкретни професионални ситуации;

да поддържат официална комуникация с обществени институции;

да пишат официални електронни писма;

да правят презентации;

да излагат доводи /да убеждават;

• да говорят пред публика, да приемат/отхвърлят предложения и др.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Предварителни познания по английски език на езиково равнище В1 или по-високо.

• Общи познания по изучаваната специалностФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Писмена комуникация: електронна поща, официални писма.
  2. Устна комуникация: специфични термини и обръщения.
  3. Развиване на презентационни умения.
  4. Специализирана търговска терминология.
  5. Водене на дискусия: излагане на аргументи, привеждане на доказателства, приемане /отхвърляне на становище.
  6. Развиване на умения за четене и разбиране на специализирани текстове: основни идеи, резюмиране.

Литература по темите:

• Helen Stephenson, Lewis Lansford, Paul Dummett (2016), Keynote Upper Intermediate, Student’s Book with DVD-ROM, CENGAGE Learning

• Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, (2014), English File Upper-intermediate Third Edition Student's book with CD-ROM/Audio CD, OUP

• Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden with Jane Hudson, (2014), English File Upper-intermediate Third Edition Workbook, OUP

• Essay Writing Portfolio, изготвен от екип преподаватели от Департамент „Англицистика” НБУ