MBAD113 Методология на научните изследвания - подходи за моделиране на стратегически анализ в бизнеса и мениджмънта

Анотация:

Курсът си поставя широк обхват от анализи и цели: 1) Интердисциплинарни подходи в бизнес администрацията – съвкупност от фактори и методологии, на непрекъснат еволюционен процес от: планиране, експериментиране, модификация и реализация; Съвременни тенденции на макроикономическите парадигми; Анализ на сегментите на макросредата - текущи, потенциални, социални, икономически, политически, екологически, технологически и институционални изменения;

Анализи за идентифициране, прогнозиране и оценка на промените в макросредата; Модели за вземане на решения; Изграждане на изследователска стратегия; Метаанализ – използване на статистически подходи за сравнение и съпоставяне на резултатите от различни изследвания. 2) Методология на научните изследвания – научната теория и проблемът за демаркацията; научно обяснение и предсказание, ежедневно и научно обяснение, понятие за причинност и ежедневно обяснение; проблемът за универсалния научен метод и идеята за емпирична теория; Проблемът за опитната проверяемост на теорията; Традиционно понятие за познание и научно понятие за познание; Видове дефиниции, дефиниционни техники и изисквания към дефиницията; 3) Методика на научните изследвания - разработване на методиката на научното изследване, паспорт на дисертационното изследване, избор на тема за докторска дисертация; цел, обект и предмет на научното изследване, разработване на методическа база данни и планиране на емпиричното наблюдение; проучването на научна информация за научните изследвания, мястото на литературата и данните в научните изследвания, класификация JEL, актуализация на работната хипотеза; Оформяне и презентация на дисертационния труд, цитиране и архитектура на библиографията, публикации и автореферат (елементи, видове проекции на дисертационния текст, обобщаване на приносите), експозе пред научното жури; 4) Научноизследователски проекти и защита на научните резултати – разработване, финансиране на научно-изследователски проекти; научните резултати като обект на интелектуална собственост; условия за възникване на авторското право върху научни резултати; 5) Специализирана подготовка - концептуално разбиране за основните съвременни статистически понятия; базовите подходи за събиране и анализ на данни от гледна точка на икономическите приложения; модел за анализ и обяснение на данните; интерпретация на получените резултати; създаване на умения за работа със статистически софтуер

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Нинел Нешева-Кьосева  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р
проф. Димитър Николов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни интердисциплинарни подходи за анализ, инструментариум на триангулацията, методи за интерпретации на парадигмите и концепции по различните области и науките, които се прилагат в бизнес администрацията;

• Изграждане на изследователска стратегия

• Методология и методика на научните изследвания в бизнеса, управлението, организационното поведение, човешките ресурси - човешки капитал – талант – лидерство – управление на културите различия в организациите.

2) могат:

• Да използват инструментите за индуктивен и дедуктивен анализ, да конструират и обосновават изследователски дизайн, да прилагат различни модели и адекватни подходи за проучване на организациите, които да са в зависимост от поставената цел, теза и хипотези в дисертацията


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Стратегически мениджмънт – методи за изследване / специализирани модули, курсове, лекции

• Организационно поведение – методи и подходи за анализ/ специализирани модули, курсове, лекции

• Лидерство – парадигми за анализ, разновидности и интерпретация/ специализирани модули, курсове, лекцииФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Подходи за изследването в бизнес администрацията. Проекции на макро- и микро икономическите фактори, на взаимодействието и въздействието на институциите. Стратегиите в бизнеса, организациите и управлението – съвкупност от цели, фактори и методологии; на непрекъснат еволюционен процес от: планиране, експериментиране, модификация и реализация
 2. Съвременни тенденции на макроикономическите парадигми. Интерпретация на причините за възникване на кризата; по разработването на антикризисни мерки и политики – “кейнсианство”, “неолиберализъм”, “Вашингтонски консенсус”, „Пекински консенсус”, теория на предлагането и др. лекции 2 4
 3. Анализ на сегментите на макросредата - текущи, потенциални, социални, икономически, политически, екологически, технологически и институционални изменения
 4. Анализи за идентифициране, прогнозиране и оценка на промените в макросредата: сканиране, мониторинг, проектиране, оценка. Формулиране на ключови въпроси за сканиране и мониторинг. Матрици за влияние и разработване на корпоративни стратегии и стратегически алтернативи.
 5. Модели за вземане на решения. Тестиране на варианти с различни променливи за динамични изменения на маркетингови програми, управленски и организационни стратегии. Контекстуални подходи за реализация на стратегията.
 6. Изграждане на изследователска стратегия. Дедуктивен и индуктивен подход, количествени и качествени данни, на първични и вторични данни в процеса на проучването
 7. Метаанализ – използване на статистически подходи за сравнение и съпоставяне на резултатите от различни изследвания.
 8. Научната теория – широко и тясно схващане за науката (обичайно разбиране за отделните науки, Карл Попър и критиката му за обичайното разбиране; бележки върху възгледа на К. Попър). Абстрактен характер на научната теория. Универсалните твърдения в модерната логика. Системност на теорията. Дедуктивна теория. Непротиворечивост (теоремата на Дънс Скот). Аналитични и синтетични теории. Смисълът на въпроса за демаркацията.
 9. Научно обяснение и предсказание. Ежедневно и научно обяснение. Понятие за причинност и ежедневно обяснение. Логическа структура на научното обяснение. Обяснение и предсказание. Що е историческо обяснение? Има ли закони на историята?
 10. Проблемът за универсалния научен метод. Емпиричният характер на теорията като признак за научност: идеята за емпирична теория. Два подхода към въпроса за научността: методологически и по линията на опитната проверимост. Френсис Бейкън и индуктивният метод. Бейкъновата каузална индукция. Дейвид Хюм и проблемите за индукцията. Методологическите възгледи на Рене Декарт. Имануел Кант за отношението между хипотезата и опита. Платон и Сократ
 11. Проблемът за опитната проверяемост на теорията. Верификационизъм. Проблеми на верификационизма. Фалшификационизъм. Карл Попър за прогреса в науката. Томас Кун и Имре Лакатош за фалшификационизма. Алтернативи на фалшификационизма.
 12. Традиционно понятие за познание и научно понятие за познание. Познанието в традиционния смисъл на думата като вяра, чиято истинност е удостоверена. (Тричастна дефиниция на „познание”). Понятието за истина в науката. Идеята за истинностния прогрес.
 13. Общо име и дефиниция. Собствено и общо име. Два вида общи имена: от «класически» тип (конституирани на принципа на тъждеството) и от Витгенщайнов тип (конституирани на принципа на семейното сходство). Естествени и въображаеми класове. Кои общи имена подлежат на дефиниране? Строго и нестрого дефиниране. Видове дефиниции и дефиниционни техники. Изисквания към дефиницията.
 14. Разработване на методиката на научното изследване. Паспорт на дисертационното изследване. Избор на тема за докторска дисертация. Формулиране на изследователския проблем. Индивидуални мотиви на докторанта. Значимост. Актуалност. Работно формулиране на темата. Първоначално проучване на литературни и фактологически източници. Работни хипотези. Вероятност за постигане на нови научни приноси и практически резултати.
 15. Цел, обект и предмет на научното изследване. Характеристика на обекта на изследването. Актуализация на работната формулировка на темата и работните хипотези. Избор на изследователски методи. Разработване на система от измерители и показатели за анализ, оценка и прогноза за обекта на изследване. Разработване на методическа база данни. Планиране на емпиричното наблюдение. Логическа структура на изложението и работна структура на докторската дисертация. Разработване на речник на понятийния апарат на изследването.
 16. Значение на проучването на научна информация за научните изследвания. Работа с каталози и бази данни. Авторитетни източници на научна информация. Постигнати и утвърдени от научната общност резултати в дадената област – преглед и обобщаване на постиженията и приносите на други автори. Проследяване на литературата във времето. Критичен анализ на литературата. Извеждане на възможности за научен принос. Защитени докторски дисертации и дисертации в процес на разработване в страната и чужбина. Публично достъпни информационно-търсещи системи и бази данни в Интернет. Мястото на литературата и данните в научните изследвания. Класификация JEL. Актуализация на работната хипотеза.
 17. Оформяне и презентация на дисертационния труд. Цитиране и архитектура на библиографията. Оформяне на текста: заглавна и титулна страница, заглавия в глави и параграфи. Междуредни интервали, формули, таблици, схеми и др. Научна и стилова редакция. Презентация на дисертационния труд. Публикации и автореферат (елементи, видове проекции на дисертационния текст, обобщаване на приносите). Експозе пред научното жури: изисквания, варианти и етика на комуникационното поведение при защита.
 18. Разработване и финансиране на научно-изследователски проекти. Задължителни атрибути на приносния изследователски проект. Превръщане на идеята за изследване в защитимо предложение за изследователски проект. Източници на финансиране за изследователските проекти в НБУ, в България, в ЕС и в останалия свят. Университетски фондове за изследвания. Национален иновационен фонд, Национален фонд научни изследвания. Програма Хоризонти 2020. Глобална мрежа за развитие. Стипендии за докторантски изследвания. Създаване и управление на научен колектив от студенти и докторанти. Използване на професионални контакти за включване в научни консорциуми. Публикуване на резултатите от проекта в реферирани научни издания с импакт фактор.
 19. Научните резултати като обект на интелектуална собственост. Характеристики на научните резултати, обуславящи спецификата на собствеността върху тях. Признаване правото на интелектуална собственост върху научни резултати в международните договори и в националното законодателство.
 20. Условия за възникване на авторското право върху научни резултати. Съдържание и времетраене на авторското право. Автор, авторство и съавторство. Авторство върху производни, сборни и колективни научни разработки. Използване на научните резултати от работодателя. Авторски договор и авторско възнаграждение. Конфликт на авторски и културни права и механизми за разрешаването им. Свободно използване на научните резултати за академични и други цели
 21. Обзор на основните статистически понятия. Описания на данните. Графично представяне на числовата информация. Вероятностни разпределения. Извадкови разпределения. Изводи, които могат да се направят на базата на извадките: оценяване и проверка на хипотези. Хипотеза за нормалност на разпределението. Корелация и регресия. Предвиждане и прогнозиране. Приложение в икономиката и мениджмънта Практикум 1. Въведение в SPSS. Общи принципи за работа с пакета. Подготовка и въвеждане на данни. Манипулации с данни и файлове с данни.
 22. Изследване на данните и избор на метод за прогнозиране. Изучаване на набори данни, които се явяват времеви редове. Изследване на данни с помощта на автокорелационния анализ. Измерване на грешката на прогнозата. Оценка на адекватността на избрания метод за прогнозиране. Приложение в икономиката и мениджмънта. Практикум 2. Описателен анализ с SPSS. Процедури FREQUENCIES, DESCRIPTIVES и MEANS, EXPLORE. Трансформации и създаване на производни променливи. Вградени Функции.
 23. Методи на изглаждане и плъзгаща средна. Наивни модели. Методи за прогнозиране, базирани на средните. Методи за експоненциално изглаждане: метод на Холт, метод с отчитане на тренда и сезонните колебания, метод на Уинтерс. Практикум 3. Процедури TSET, CREATE и EXMOOTH.- 2 часа
 24. Времеви редове и техните съставящи. Декомпозиция. Тренд. Прогнозиране на тренда. Сезонност. Данни с отстранени сезонни колебания. Циклични и нециклични изменения. Прогнозиране на сезонен времеви ред. Метод за декомпозиция Census II. Приложение в икономиката и мениджмънта – индекс на цените. Практикум 4. Процедури AREG, SEASON.
 25. Линейна регресия - оценяване и предвиждане. Принципи на предвиждането. Построяване на линията на регресия. Грешки при предвиждането. Оценяване на стандартната грешка и анализ на остатъците. Предположения при построяване на регресионния модел. Използване на множествения коефициент на корелация при статистическите изводи. Практикум 5. Процедури CORRELATION, REGRESSION.
 26. Регресионен анализ на времеви редове. Данни, зависещи от времето и автокорелация. Тест на Дурбин-Уотсон. Решение на проблема за автокорелацията. Данни, зависещи от времето и хетероскадастичност. Използване на регресията за прогнозиране на сезонни данни. Иконометрично прогнозиране.
 27. Метод на Бокс-Дженкинс (ARIMA). Авторегресионни модели, модели с плъзгаща средна, смесени модели. Стратегия на разработването на модел: четири етапа. Критерии за избор на модел. Модели за сезонни данни. Просто експоненциално изглаждане и модел ARIMA. Преимущества и недостатъци на моделите ARIMA. Приложение в икономиката и мениджмънта . Практикум 7. Процедура ARIMAа
 28. Статистически контрол на качеството. Система ISO9000: основни принципи и изисквания. Процеси и причини за разсейване. Диаграма на Парето. Контролни карти: как да се работи с тях, контролни граници. Количествени измервания: и R-карти. Построяване на контролни карти за процента на брак. Практикум 8. Графични процедури в SPSS. Процедурa GRAPH
 29. Факторен анализ. Въведение в процедурите на ФА. Метрики и определяне на разстояния. Главни компоненти. Построяване и оценяване на модела. Ротация. Потвърдителен ФА. Хипотези, генерирани от данните и предварителен ФА. Интерпретация на резултатите – факторни тегла и общности. Познавателни граници на ФА. Практикум 9. Процедура FACTOR.
 30. Класификация и дискриминация. Клъстер-анализ, дискриминантен анализ и логистична регресия. Области на приложение и сравнение. Предимства и недостатъци. Практикум 10. Процедури K-MEANS, DISCRIMINANT, LOGISTIC.

Литература по темите:

По обзор на идеи и дискусионни въпроси по курса, изданията на департамента, така и по конкретно избраната тема от дисертацията

1. Човешки капитал. Методология, измерения, практики (образование-мениджмънт-бизнес. (2015). (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ

2. Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации – институции – бизнес). (2016). (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ

3. Българската мечта – позитивната концепция (2020). Меморандум на развитието (колектив, съставител Д. Панайотов) , С., НБУ

4. Власт, управление и обществено развитие (2018). (колектив, съставител Д. Панайотов) , С., НБУ

5. Мениджмънт и лидерство (2008, 2016). Курсове и тематични направления за специализации към МП “Бизнес администрация” (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ.

6. Управление на човешките ресурси (2014). Курсове и тематични направления за специализации към МП “Бизнес администрация (колектив, съставител Д. Панайотов), Курсове и тематични направления за специализации към МП “Бизнес администрация” С., НБУ , 487 с.

7. Лидерството – време е за промени (2015). (колектив, съставител Д. Панайотов), НБУ.

Основна и допълнителна литература: 1-5 част

1. Бранко Миланович (2020). Само капитализъм. Бъдещето на системата, която управлява света. С. „Изток – Запад“

2. Джоузеф Стиглиц (2020). Власт, народ, печалби. Прогресивен капитализъм за ерата на недоволството. С. Сиела Норма

3. Джоузеф Стиглиц. (2010). Свободно падане: Америка, свободните пазари, кризата и виновните за нея. София, издателска къща „ИнфоДар”.

4. Джоузеф Стиглиц. (2015). Цената на неравенството, С. Издателска къща „ИнфоДар

5. Ричард Уилкинсън, Кейт Пикет, (2014).Парадокси на неравенството, изследвания...

6. Джероум Глен (2015) Човешкото бъдеще, хоризонти и развитие, С: Изток - Запад

7. Пол Кругмън. (2009). Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г. София, Издателство „Изток – Запад”, 2009 г.

8. Йохан Норберг. (2010). Финансовият крах. (Как американската мания за собствен дом и лесни пари доведе до икономическа криза). София, изд. Къща „МаК”,

9. Жак Атали. (2009). Кризата, а след това? София, издателство „Рива”, 2009 г.

10. Кой е виновен за кризата? Отговорът на австрийската школа. (2010). (Сборник статии – съставители Георги Ангелов и Валери Димитров). София, издателство „Сиела”,

11. Иван Ангелов. (2010). Световната икономическа криза и България. София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”

12. Макс Оте. Кризата идва: новата световна икономическа криза и как да се подготвите за нея. София, Издателство „Еастра холдинг груп” АД,

13. Насим Талеб (2011).Черният лебед. Въздействието на слабо вероятното; Антикрехкост Как да извлечем ползи от хаоса,2012.

14. Панайотов, Д. (2016). Рационалност/ирационалност – нови науки и управленски визии. В: Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации-институции-бизнес), С., НБУ, 18-48.

ISBN: 978-954-535-949-1

15. Панайотов, Д. New Paradigms - Interactionist Perspectives of Human Behaviour in Organizations and Management/ECONOMICS 21 Interuniversitety Journal Year ІV,Book 1, 2014 Новите парадигми – интеракционистки перспективи за човешкото поведение в организациите и мениджмънта, Икономика 21, Междууниверситетско списание Година ІV, книга 1, 2014, 47 с

16. Кулов, В. (2005). “Проблеми на научната методология в светлината на възгледите на Карл Попър”, София,

17. Кун, Т., (1977). “Структура научных революций”, Прогресс, Москва,

18. Лулански, П. “Как да напиша и защитя дисертация? (докторантска аналитика)”, София, 2007 г.

19. Лулански П. Скринингово поле на дисертационния труд//Икономически алтернативи, 2011, №1.

20. Лулански П. Дефицити в докторантското изследователско поле на стопанските науки//Икономика 21, 2011, №2.

21. Лулански, П.„Атлас по методика на икономическите изследвания“, С.,ИК-УНСС, 2013 г.

22. Новакович, Йосип „Курс по творческо писане. Стъпка по стъпка”, Сиела,С., 2012 г.

23. Попър, К., “Безкрайното търсене /Автобиография на един интелектуалец/”, Златорогъ, София, 1998 г.

24. Попър, К. „В търсене на по-добър свят“, Калъс&Космополит, София, 2003 г.

25. Попър,К. „Целият живот е решаване на проблеми“, Калъс&Космополит, София, 2005 г.

26. Файерабенд, П., “Против метода”, Наука и изкуство, София, 1996 г.

27. “Философия на науката. Антология”, ЛИК, София, 1999 г.

28. Цакова, В. Произведенията на науката като обект на интелектуална собственост, УИ „Стопанство”, 2009, ISBN 954-644-008-2

29. Цакова, В. Съавторство при научни произведения, Научни трудове на УНСС, т. 3/2012, с. 61-97, ISSN 0861-9344.

30. Biggam, John,“Succeeding with Your Master’s Dissertation. A step-by-step handbook,” Open University Press, McGraw-Hill, New York, NY, 2008

31. Chandrasekhar, R. “How to write a thesis: a working guide”, mimeo, 2002, retrieved Sept. 2012, from: http://ciips.ee.uwa.edu.au/pub/HowToWriteAThesis.pdf

32. Dunleavy, Patrick, “Authoring a PhD. How to plan, draft, write and finish a doctoral thesis or dissertation”, Palgrave Macmillan, New York, NY, 2003

33. Finn, John A. “Getting a PhD. An action plan to help manage your research, your supervisor and your project”, Routledge, New York, NY, 2005

34. Johnson, W. Brad, Mullen, Carol A. “Write to the Top! How to Become a Prolific Academic,” Palgrave Macmillan, New York, NY, 2007

35. Mauch, James E., Park, Namgi, “Guide to the Successful Thesis and Dissertation. A Handbook for Students and Faculty,” 5th Ed., Marcel Dekker, New York, NY, 2003

36. Рopper, K., “The Logic of Scientific Discovery”, Routledge, London and New York, 1995.

37. Przeworski, Adam, Salomon, Frank “On the Art of Writing Proposals. Some Candid Suggestionsfor Applicants to Social Science Research Council Competitions, Social Science Research Council, Brooklyn, NY, 1995, www.ssrc.org

38. Redman, D. A., “Economics and the Philosophy of Science”, Oxford, Oxford University Press, 1991.

39. Walliman, Nicholas, “Research Methods. The Basics,” Routledge, New York, NY, 2011

40. Bryman, A. (2001) Social Reseurch Methods, Oxford University Press

41. Howard, K. and Peters, J. (1990) Managing Management Reseurch. Management Decision (Vol.28.№5)

42. Jankovicz, A. D. (2000) Business Reseurch Projects (3 ed), Thompson Learning.

43. Lee, T. W. (1999) Using Qualitative Methods in Organizational Reseurch, Sage.

44. Oakshott, L.(1998) Essential Qualitative Methods for Business, Management and Finance, Macmillan Business.

45. Калинов К., СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, 2-ро изд., НБУ, София, 2010.

46. Гатев К., ВЪВЕДЕНИЕ В СТАТИСТИКАТА. изд.ЛИА, София, 1995.

47. Съйкова Ив., С.Тодорова, СТАТИСТИЧЕСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ. ИК “Люрен”, София, 1994.

48. Сигел Э., ПРАКТИЧЕСКАЯ БИЗНЕС-СТАТИСТИКА, 4-то изд., Вильямс, Москва, 2002.

49. Сошникова Л.А., В.Н. Тамашевич, Г.Уебе, М. Шефер, МНОГОМЕРНЬІЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ, Юнити, Москва, 1999.

50. Ханк Э., А.Дж. Райтс, Д.У. Уичърн, БИЗНЕС-ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, Вильямс, Москва, 2003.

51. Аллен Р.А., ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЬІ, Статистика, Москва, 1980.

1. 23.Berenson M.L., D.M.Levine, BASIC BUSINESS STATISTICS: Concepts and Applications, 6th ed., Prentice Hall, New Jersey, 1996.

52. Tabachnik B.G., L.S. Fidell, USING MULTIVARIATE STATISTICS, 4th ed., Allyn and Bacon, Boston, 2001.