MBAD111 Лидерство и глобализиран бизнес - теории и корпоративни практики за формиране на лидери и управление на таланти

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Съвременните изисквания за комплексно интердисциплинарно знание и неговото приложение предполагат нови теории и подходи за изследване на мениджърското умение и ефективното лидерство в глобализиращия се свят на бизнеса. Традиционното “вглеждане” в разграничението и различието между тях отстъпва на новата, “отворената” парадигма за взаимната обусловеност на изследваните явления. Освен наличието на определени компетентности за осъществяване на цялостния процес на управление се поставят и новите изисквания към глобалното лидерство, корпоративната култура и транснационалното управление - глобалното мислене и визия за упражняването на власт, влияние и приоритетети за движение на хората в организациите. Методология за вземане на решения, систематизация на механизми за изграждане на модели за управленски структури, бизнес стратегии за поведение и цикли за управление на промените при икономическа турболентност (Котлър). Краят на “корпоративния империализъм” и началото на “върховенството” на идеите, т.е. конкурентните преимущества да произтичат от политиките за формиране на лидери и управление на таланти в съвременните организации.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Най-важните концепции и съвременни парадигми за лидерството в глобализирания свят на бизнеса

• Изискванията за ефективно лидерство и тяхното отражение в корпоративните практики

2) могат:

• Да анализират моделите и типологията на лидерството, да систематизират, сравняват и използват ключовите дименсии, ситуационните критерии и поведенчески проекции за влияние и развитие на организацията

• Да апробират изследователски инструментариум, разнообразието от процедури за развитието и оценката на лидерите, мениджърските екипи в контекста на конкретна организация.


Предварителни изисквания:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ:

Докторантите да имат знания и/или умения:

• Стратегически мениджмънт

• Организационно поведениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Нови теории и подходи (нови парадигми) за изследване на мениджърското умение и ефективното лидерство в глобализиращия се свят на бизнеса
  2. Моделите и типологията на лидерството - систематизация, ключови дименсии, ситуационни критерии и поведенчески проекции за влияние и развитие на организацията
  3. Методология за вземане на решения, систематизация на механизми за изграждане на модели за управленски структури, бизнес стратегии за поведение и цикли за управление на промените при икономическа турболентност

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

Harvard Busines Review за формирането на лидери (2009). София: Класика и стил.

Harvard Busines Review за управление на таланти (2005). София: Класика и стил.

Harvard Busines Review за духът на лидера (2005). София: Класика и стил.

Панайотов, Д. (2008). Мениджъри, лидерство и екипност. Подходи за изследване, В: Мениджмънт и лидерство”, НБУ.

Каменов, К., Асенов, А., Хаджиев, Кр.(2000). Човек – екипи – лидери. София: Люрен

Карабельова, С. (2004). Управление и развитие на човешкия потенциал. София: Класика и стил.

Aditya, R., House, R., Ker, S. (2000). Theory and Practice of Leadership: Into The New Millennium, In: C. Cooper, E. Locke (Eds.) Industial and Organizational Psychology: Linking Theory with Practice. Malden, Massachusetts: Blackwell.

Bass, B. (1997) Does the Transactional-Transformational Ledership Paradigm Transcend Organizational and National Boundaries? American Psychologist..

Bass, B. (1998). Transfomational Leadership: Industrial, Millitary, and Educational Impact. Mahwah, New Jersey: Erlbaum.

Bennis, W. and R.T. (2002). Geeks and geezrs: how era, values, and definiting moments shape leaders, Boston: Harvard Business School Press, 2002.

Bryman, A. (1996). Leadership in Organizations, In: S. R. Clegg, C. Handy and W. R. Nord (Eds.), Handbook of Organizational Studies, London Sage.

Conger, J., Kanungo, R. (1994). A Behavioral Measure of Charismatic Leadership in Organizations. Journal of Organizational Behavior.

Eagly, A., Johnson, B. Makhijani M., Karau S. (1991). Gender and leadership, San Francisco.

Eagly, A. H,. Johnson, B. T. (1990). Gender and leadership style: A metaanalysisi // Psychol. Bull. V. 108. № 2. P. 233-256.

Gawer, A. et all. (2002) Platform leadership: how Intel, Microsoft, and Cisco drive industry innovation, Boston: Harvard Business School Press.

Goleman, D. et all. (2002). Primal leadership: realizing the power of emotional intelligence, Boston: Harvard Business School Press.

Hackman, R. (2002). Leading teams: setting the stage for great performances, Boston: Harvard Business School Press..

Harvard business review on what makes a leader. (2001). Boston: Harvard Business School Press.

Heifetz, R. (2002). Leadership on the line: Staying alive through the dangers of leading, Boston: Harvard Business School Press.

Hunt, J. (1996). Leadership: A new Synthesis. Newbury Park, CA: Sage.

Kanungo, R., Conger, J. (1992). Charisma: Exploring New Dimensions of Leadership Behavior. Psychology and Developing Societies.

Lee, C. (1993). Followership: The essence of leadership, In: W. E. Rossenbach and R. L. Taylor (Eds.), Contemporary Issues in Leadership Research. Oxford: Westview Press.

Manzoni, J-F. (2002) The-Set-Up Fail Syndrome: how good managers cause great people to fail, Boston: Harvard Business School Press.

Northouse, P. (2001). Leadership: Theory and Practice (second edition), London: Sage.

Shakleton, V., Wale, P. (2000). Leadership and Management, In: Chmiel, N. (ed.), Introduction to Work and Organizational Psychology: A European Perspective. Padstow, Cornwall: Blackwell Publishing Ltd.

Tushman, M. and Ch. O-R. (1997). Winning trough innovation: a practical guide to leading organizational change and renewal, Boston: Harvard Business School Press.

Ulrich, D. et all. (1999). Results-based leadership, Boston: Harvard Business School Press.

Zaleznik, A. (1993). A Charismatic and Consensue Leaders: A Psychological Comparison. Irwin, Boston.

www. leadership.com

www.management.com.ua/ld

www.ecso.ru.acad.bg

www.ecsocman.edu.ru

www.dynamicaconsult.com/bg/research.htm