MBAD110 Стратегически мениджмънт - методологии за идентифициране, оценяване и трансформации на бизнес стратегии

Анотация:

В настоящия курс са представени същността, предмета, технологията и методологията на стратегическия мениджмънт.

Основните цели на курса са: представяне на методологията и научния инструментариум за стратегическо управление на бизнес организациите; осигуряване на теоретични знания и практически умения за прилагането на комплексния подход при идентификация и анализ на елементите и факторите, оказващи влияние върху крайните резултати от изпълнението на стратегията; запознаване с основните подходи за формулиране, разработване, прилагане, изпълнение и контрол на стратегиите на организациите; изграждане на умения за работа в екип в реална бизнес среда; представяне на методите и управленските подходи за оценка на стратегическите ситуации и техниките за трансформация на бизнес стратегиите и стратегическо развитие на бизнес организациите.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Кирил Радев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческата еволюция и същност на стратегическия мениджмънт;

• главните концепции, процеси и роли, предмет на стратегическото управление;

• значението и характеристиките на факторите, оказващи съществено влияние върху успешното управление на стопанските организации;

• съдържателните и технологични особености на системния подход, моделите и методите на стратегическия мениджмънт, както и тяхното значение за процесите на анализа и оценяването на изпълнението на стратегиите;

• структурата и характеристиките на външната среда на организацията. Съществуващите в управленската наука подходи за прогнозиране на измененията на елементите от общата и специфична външна среда, както и техниките за проектиране, адаптиране и трансформация на организационните структури, стратегиите и управлението на бизнес организациите, с цел постигане на стратегическите цели;

• същността и значението на стратегическото планиране за изпълнение на стратегиите, типологията на бизнес стратегиите и техните характеристики, приложимост и особености;

• фундаменталните и съвременните подходи, методи и процедури за формулиране, избор, разработване, реализиране, контрол и оценка на стратегиите;

• лидерските подходи за ефективното и ефикасно управление на ресурсите на организацията, в контекст със спецификата на средата и стратегическите цели на бизнес организациите.

2) могат:

• да дефинират същността и да оценяват концепциите, процесите и ролите на стратегическия мениджмънт;

• да идентифицират и анализират общите характеристики за успех на организациите;

• комплексно да анализират и оценяват стратегическия управленски процес, използвайки принципите на системния научен подход, моделите и методите на стратегическия мениджмънт, разгледани в настоящия курс;

• да избират техники и методи за прогнозиране, изследване и оценка на влиянието и динамиката на компонентите на средата, както и да взимат научно аргументирани решения за структурното изграждане, адаптиране и трансформация на бизнес стратегиите и на стратегиите за развитие на организациите;

• да формулират, класифицират и оценяват по характерни признаци стратегиите (глобални, интернационални, корпоративни, функционални и оперативни);

• да дефинират основните изисквания към мениджърите относно организационното проектиране и ресурсно осигуряване, с оглед качественото, ефективното и ефикасно изпълнение на стратегиите;

• да вземат стратегически решения на основата на усвоените в курса методи и техники;

• да проектират организационни структури, бизнес процеси, системи за управление на качеството и контролни системи за изпълнението на стратегиите и дългосрочното развитие на бизнес организациите.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

в следните тематични направления:

• „Микро и макроикономика“

• "Икономика и управление на предприятието";

• "Маркетинг";

• "Производствен мениджмънт";

• "Управление на операциите";

• Управление на качеството.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ВЪВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ
  2. ПРОЦЕСИ И РОЛИ НА СТРАТЕГИЧЕСКИЯ МЕНИДЖМЪНТ
  3. СТРАТЕГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ
  4. ВИДОВЕ СТРАТЕГИИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
  5. ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ
  6. ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ СИТУАЦИИ
  7. ИЗБОР НА ФИРМЕНА СТРАТЕГИЯ
  8. СТРАТЕГИЧЕСКИ КОНТРОЛ
  9. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИИТЕ
  10. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИИТЕ

Литература по темите:

Основна литература:

1. 1. Радев, К. (2016). Управление на качеството, НБУ, София

2. Каплан, Робърт (2005). Балансирана система от показатели за ефективност : Как да превърнем стратегията в действие, Класика и стил, София

3. Pettigrew, Andrew (2002), Handbook of strategy and management, London : Sage Publications

4. Godet, Michel (2001), Manuel de prospective strategique : Vol. 1. : une indiscipline intellectuelle, Paris: Dunod

5. Godet, Michel (2001), Manuel de prospective strategique : Vol. 2. : l'art et la methode, Paris: Dunod

6. Hitt, Michael (2013), Strategic management : Competitiveness and globalization, Mason : South-Western, Canada

7. Hill, Charles W. L (2013), Strategic management : Theory, Mason : South-Western, Canada

8. Hill, Charles W. L (2011), Essentials of Strategic Management, Mason : South-Western, Canada

9. Hill, Charles W. L (2016), Strategic Management: Theory: An Integrated Approach, Nelson Educatiom Ltd., Canada

10. Porter, M. (1991), Strategy : seeking and securing competitive advantage, Boston : [Harvard Business School Press]

11. Stead, Jean Garner (2013). Sustainable Strategic Management, M.E. Sharp Inc., New York

12. Lynch, R. (2021). Strategic management, SAGE Publication Ltd., London

13. Радев, К. (2019). Управление на търговската дейност на малките и средните фирми. Фатум ООд, София

14. Радев, К. (2018). Стратегически мениджмънт, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

15. Радев, К. (2018). Управление на иновациите, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

16. Радев, К. (2018). Бизнес анализ, Електронен учебник, Moodle, НБУ, София

17. Гъргарова, А. (1996). Технологични основи и управление на качеството на продукцията на индустриалната фирма, УИ „Стопанство”, София

18. Дюкеджиев, Г. (2008). Контрол и управление на качеството, Софтрейд, София

19. Мирчев, М, Каменов, Я. (2005). Икономика и управление на предприятието, УИ „Стопанство”, София

20. Мирчев, М, Харизанова, М. (2004). Мениджмънт, София

21. Палешутски, К. (1991). Мениджмънт, КФ „Форчън”, София

22. Рибов, М. (2000). Системи за качество, УИ „Стопанство”, София

23. Тарраго, Ф., Мирчев, М., Шереметов, Г. (1999). Стратегическо управление, УИ Стопанство, С.

24. Христов, С. (2000). Стратегически мениджмънт, УИ Стопанство, С.

25. Lester, A. Digman (1986). Strategic Management - concepts, decision, cases, Business publications, inc, Plano

26. Дракър, П. (1997). Мениджмънт за бъдещето, изд. Карива, Варна

27. 27. МакФорън, Д. (1991). Конкурентноспособност на фирмата в пазарни условия, изд. Информа, София,

28. 28. Мирчев, М. (2001). Основи на управлението, Варна

Средства за оценяване:

Проверката и оценката на компетенциите на студентите ще се извърши чрез текущ контрол под формата на тест и курсова работа. Оценяването ще се извършва по шестобалната система. Крайната оценка от текущ контрол е сума от средноаритметичната стойност на оценката от теста (с тегло 60%) и оценката от курсовата работа (с тегло 40%).