SEMD114 Писане на научен текст (за докторанти)

Анотация:

Целта на курса Писане на научен текст е да подготви докторантите за структуриране и писане на дисертацията. Най-важните характеристики за научния текст са яснота, кохерентност и последователност, които предполагат ясното мислене и доброто структуриране на труда. Това са условия за сполучливата комуникация, особено в дисертации и научни текстове, чиято цел е да запознаят съответната научна общност с идеите, процедурите и резултатите от изследванията.

Курсът ще включва упражнения, тъй като аргументативното и научно писане са умения, които се постигат чрез редовното писане и редактиране. Дисертацията се изгражда постепенно и ние ще работим върху структуриране на отделните текстове на докторантите. От всеки докторант се очаква да представи по около 10 страници от дисертационния си курс за коментиране от преподавателя и обсъждане с другите докторанти, за да се получи обратна връзка.

прочети още
Бизнес администрация

Преподавател(и):

проф. Кристиан Банков  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Компетенции /знания, умения и нагласи, които се усвояват в резултат от курса/.

1. Студентите ще:

а) знаят:

• Как да събират и пресяват съществуващата литература по темата.

• Как се композира дисертацията – от увода, ‘status questionae’, теоретични предпоставки, приложения метод, резултати и изводи

• Как се структурират отделни части на дисертацията, от твърдения до абзац и до глава.

• Как се аргументира: как се прави връзката между предпоставките и заключението.

б) могат:

• да селекционират подходяща литература за изследването си

• да аргументират, т.е. да доказват защо от тяхната хипотеза следва да се приеме и техният извод.

• да се изразяват ясно, кохерентно и последователно (т.е. структурирано)

• да свързват теоретичната и приложимата част на дисертацията си


Предварителни изисквания:
Студенти, които желаят да участват в международни конференции и публикации е желателно да владеят английски устно и писмено.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Групов

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• препоръчителна литература

Day, Robert A. (2006) How to Write and Publish a Scientific Paper, 6th edition, Cambridge University Press, Cambridge.

Eco, Umberto (1977) Come si fa una tesi di laurea, Milano: Bompiani. бълг. превод Как се прави дипломна работа.

Katz, Michael, J. (2009) From Research to Manuscript: a Guide to Scientific Writing, 2nd edition, Springer, Dordrecht.

Средства за оценяване: