MBAD128 Теории, политики и нови модели на световната търговия

Анотация:

Курсът обхваща основните направления в теорията и за международната търговия, както и различните аспекти в регулирането й. Съдържанието е съобразено с най-новите тенденции в световната икономика и търговия, защото това е динамична материя, свързана с непрекъснати процеси на промяна, развитие и немалко изненади. Специално внимание се отделя на новите процеси, тенденции и модели в световното стопанство.

Целта е докторантите да придобият комплексни знания за теоретичните основи на международната търговия и съвременната глобализация и за външноикономическите аспекти на търговската политика на различните държави и икономически блокове. С успешното завършване на курса докторантите ще изградят умения за анализ на състоянието и основните тенденции в съвременното световно стопанство и търговските отношения между държавите, както и възможност за оценка на търговската политика и възможностите, които тя предоставя за повишаването на конкурентоспособността – както национално, така и на фирмено ниво.

Съдържанието на курса се актуализира съобразно най-новите теоретични и емпирични достижения в областта на международната търговия и новите подходи за изследването на процесите в световното стопанство, и може да бъде адаптирано спрямо нуждите на докторантите от гл.т. на конкретните теми и насоченост на дисертациите.

прочети още
Световно стопанство. Международни икономически отношения

Преподавател(и):

доц. Едуард Маринов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) познават:

• теориите за международната търговия;

• състоянието и тенденциите в развитието на съвременната световна икономика;

• същността, съдържанието, предназначението и последствията за бизнеса от прилагането на различните инструменти на външнотърговската политика;

• методите за анализ и увеличаване на конкурентоспособността на националната икономика на микроикономическо и макроикономическо равнище;

• новите тенденции и модели в международната търговия;

2) могат:

• да използват придобитите теоретични знания за анализ и интерпретация на състоянието и тенденциите в международната търговия;

• критично да оценяват съдържанието и инструментите на националната икономическа и външноикономическа политика и да формират и аргументират собствени позиции относно насоките на тяхното подобряване;

• адекватно да интерпретират състоянието, тенденциите и перспективите на българската икономика в системата на Европейския съюз и световното стопанство като цяло.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Микроикономика

• Макроикономика

• Международна икономика



Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Сотирова, Е. и В. Иванова. 2015. Световна икономика. Тракия – М.

• Съботинова, Д. 2015. Световна икономика. Бургаски свободен университет.

• Стефанов, Ст. 2009. Международна икономика. НБУ, София.

• Маринов, Г. и др. 2013. Международен икономикс. Наука и икономика.

• Албек, Х. и Т. Седларски. 2013. Международна икономика. Университетско издателство "Св. Климент Охридски".

• Кругман, П., Обстфелд, М. и М. Мелиц. 2013. Международен икономикс: Теория и политика. Издателски комплекс – УНСС.

• Appleyard, D. and A. Field, Jr. 2017. International economics — 9th ed. McGraw-Hill.

• Carbaugh, R. 2018. International economics, 17th ed. South-Western. ISBN 9781285060316.

• Feenstra, R. 2003. Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton University Press. ISBN: 9780691114101.

• Helpman, E. 2011. Understanding Global Trade. Harvard University Press. ISBN: 9780674060784.

• Krueger, A. O. 2020. International Trade: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press. ISBN: 978-0190900458

• Krugman, P. 1994. Rethinking International Trade. MIT Press. ISBN: 9780262610957.

• Salvatore, D. 2018. International Economics – 11th edition. John Wiley & Sons. ISBN 978-1-118-17793-8.

• Статии в специализирани икономически издания печат: сп. ”Икономическа мисъл”, сп. ”Икономически изследвания”, сп. ”Икономически и социални алтернативи”, сп. ”Известия”, сп. ”Икономика 21”, сп. ”Годишник Икономика и бизнес” и др.

• Уеб-страници на национални и международни институции и организации.